Министарство породице, омладине и спорта у складу са Правилником о критеријумима и условима за финансирање и суфинансирање пројеката и активности у области подршке породици (“Службени гласник Републике Српске”, број 23/16) финансира односно суфинансира пројекте и активности владиног и невладиног сектора и то са позиција, 488100 – Трансфери за пројекте и активности у области породице и 415200 – Текући грантови непрофитним удружењима и организацијама за афирмацију породице.

1.ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Пројекти и активности у области подршке породици могу бити предложени од стране
регистрованог правног лица на територији Републике Српске, који својим радом доприносе стварању и побољшању услова за развој здравих породица, промовишу породичне вриједности и одговорно родитељство, доприносе борби против насиља у породици, развијају програме и учествују у обуци стручњака који раде са дјецом, младимa и породицама ради подизања квалитета породичног живота, доприносе стварању услова за повећање наталитета, бригу о старима те других мјера за унапређење демографске политике у Републици Српској.

На конкурсу не могу учествовати физичка лица (појединци).

 1. НАМЈЕНА И ИЗНОС РАСПОЛОЖИВИХ СРЕДСТАВА

Пријављени пројекти и активности треба да се односе на сљедеће тематске области:
а) да су од општег интереса за Републику и јединицу локалне самоуправе,
б) доприносе развоју породице и подизању квалитета породичног живота,
в) промовишу породичне вриједности и одговорно родитељство,
г) доприносе повећању наталитета у Републици,
д) доприносе спречавању насиља у породици и збрињавању жртава насиља у
породици,
ђ) развијају програме и учествују у обуци стручњака који раде са дјецом,
е) доприносе бризи о старима.
Расподјела буџетских средстава врши се за финансирање и суфинансирање:
a) пројеката и активности удружења и организација за афирмацију породице до
2.000,00 КМ
б) пројеката и активности непрофитних удружења и организација за афирмацију
породице до 2.000,00 КМ.

 1. КРИТЕРИЈУМИ КОНКУРСА

Оцјењивање и вредновање пријава по конкурсу врши се на основу сљедећих критеријума:
а) допринос пројеката и активности у промоцији развоја породице и породичних
вриједности, те подизању квалитета породичног живота,
б) допринос пројеката и активности на стварање услова за подизање наталитета,
в) допринос пројеката и активности здравственој, социјалној, васпитној и образовној
комоненти,
г) допринос пројеката и активности заштити од насиља у породици,
д) усмјереност ефеката пројектних активности према рјешавању проблема који су од
интереса за већи број грађана, односно самих породица и младих,
ђ) властито учешће у финансирању, односно суфинансирању од стране међународних и других донатора или јединица локалне самоуправе,
е) допринос бризи о старима
ж) квалитет пројектне пријаве.

 1. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА
  Пријава на конкурс подноси се у једном примјерку, искључиво на прописаном обрасцу који се може преузети на Интернет страници Министарства породице, омладине и спорта:
  www.vladars.net> Министарства > Министарство породице, омладине и спорта > конкурс >
  Образац за подношење захтјева за финансирање и суфинансирање пројеката и активности у области подршке породици. Уз образац као прилог обавезно доставити овјерене копије сљедећих докумената:
  – Пројекат/активност,
  – Статут,
  – Рјешење о упису удружења/организације у судски регистар,
  – Јединствени идентификациони број (ЈИБ),
  – Уговор са банком о отварању рачуна.
  Попуњени образац са прилозима потребно је доставити (искључиво) на адресу:
  Влада Републике Српске
  Министарство породице, омладине и спорта
  Трг Републике Српске 1
  78000 Бања Лука
  Под назнаком: “За финансирање и суфинансирање пројеката и активности у области подршке породици“
  Неблаговремене и непотпуне пријаве, те пријаве које нису поднијете на прописаном
  обрасцу и са прилозима, као и пријаве које нису предмет конкурса, неће се разматрати.
 2. КОМИСИЈА

(1) Комисија за расподјелу средстава у области подршке породици разматра
пристигле пријаве у складу са чланом 11. и чланом 12. Правилника о критеријумима и
условима за финансирање и суфинансирање пројеката и активности у области подршке породици (“Службени гласник Републике Српске”, број 23/16).
(2) Комисија је дужна да у року од 15 дана од дана завршетка конкурса достави
министру извјештај у писаној форми са приједлогом и образложењем вреднованих
пројеката и активности. Министар доноси рјешење о одобравању средстава за
финансирање и суфинансирање пројеката и активности након спроведеног конкурса, у
складу са расположивим средствима.

 1. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА КОНКУРС

Овај конкурс остаје отворен 21 дана од дана објављивања, а министар задржава право његовог поништавања усљед непредвиђених буџетских ограничења. Конкурс се објављује у јавним гласилима и на интернет страници Министарства породице, омладине и спорта:
www.vladars.net> Министарства > Министарство породице, омладине и спорта > конкурси.
Корисници средстава дужни су да на прописаном обрасцу доставе финансијски и
наративни извјештај о намјенском утрошку средстава. Начин утрошка додјељених средстава и достављање извјештаја о томе представља један од мјерила за поновно учешће у расподјели.
Средства по овом конкурсу биће одобрена у складу са расположивим средствима у
буџету Републике Српске – Министарства породице, омладине и спорта за 2021. годину.
Министарство породице, омладине и спорта задржава право да измијени одобрена
средства у погледу висине износа у случају ребаланса Буџета Републике Српске у текућој 2021. години, као и у случају непотпуног извршења оперативног финансијског плана за 2021. годину.
Резултати конкурса биће објављени на интернет страници Министарства породице,
омладине и спорта: www.vladars.net> Министарства > Министарство породице, омладине и спорта.

Све додатне информације по овом конкурсу можете добити на сљедеће телефоне
051/338-309 и 051/338-379