Народна скупштина Републике Српске усвојила је у четвртак Нацрт закона о друштвеном предузетништву Републике Српске.

Образлажући Нацрт закона о друштвеном предузетништву Републике Српске министар привреде и предузетништва Републике Српске Вјекослав Петричевић је, између осталог, истакао да друштвено предузеће своју мисију остварује запошљавањем категорија лица која се теже запошљавају, социјално и економски искључених, чиме се пружа значајна подршка привреди, а смањује терет социјалних давања

Нацртом Закона о друштвеном предузетништву предвиђено је да друштвено предузеће представља правно лице организовано у форми привредног друштва, фондације, удружења грађана, задруге и установе, које обавља привредну дјелатност ради остваривања друштвених и социјалних интереса уже или шире заједнице.

Овим законским рјешењем се настоји унаприједити правно окружење којим се подстиче и развија ова важна област, с обзиром да друштвено предузетништво чини један од кључних фактора унапређења опште социјалне и економске политике у Републици Српској.

Наиме, друштвено предузетништво представља организовану привредну дјелатност која се заснива на тржишним принципима, а којим се стварају могућности за рјешавање социјалних, здравствених, културних, економских, еколошких или других друштвених проблема појединих група грађана, уже или шире заједнице, као и спречавања настајања и отклањање посљедица друштвене искључености и јачања друштвене солидарности

Нацртом закона о друштвеном предузетништву Републике Српске се уређују појам, циљеви и начела друштвеног предузетништва, услови и поступак за стицање статуса друштвеног предузећа, вођење регистра друштвених предузећа, задаци и начин рада Савјета за развој друштвеног предузетништва, као и друга питања од значаја за друштвено предузетништво, саопштено је из Министарства привреде и предузетништва РС.

Након усвајања Нацрта закона о друштвеном предузетништву Републике Српске, услиједиће и јавна расправа која ће, уважавајући мишљења, сугестије и приједлоге свих заинтересованих страна, омогућити унапређење законског рјешења.