Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа, у складу са Стратегијом развоја малих и средњих предузећа Републике Српске 2016 – 2020. година и Програмом рада са финансијским планом Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа за 2018. годину, а у оквиру пројекта „Успостављање и промоција менторинг услуга за мала и средња предузећа на Западном Балкану (фаза 2)“, расписује

Јавни позив

за  провођење стандардизоване услуге менторинга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике

Услуга менторинга намијењена је микро, малим и средњим предузећима и предузетницима који се баве производњом или пружањем услуга, с циљем подршке несметаном развоју и смањењу броја неуспјешних предузећа, кроз пружање свеобухватне и благовремене подршке корисницима. Стандардизовани  сет услуга (ССУ), реализује се преко локалних развојних агенција (ЛРА) и јединица локалних  самоуправа (ЈЛС), које имају своје сертификоване менторе.

Процес менторинга одвија се према методологији Агенције развијеној у сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (JICA). Методологија одређује кораке којe стручно лице – ментор проводи у директном контакту и раду са одговорним лицем предузећа, одређени број сати (50 сати по кориснику) и то у просторијама корисника (не мање од 75% од укупног броја предвиђених сати). У процесу менторинга проучава се актуелно пословање, разлози тренутних проблема или сметње за даљи развој, најважниjи потенцијали за раст, те на основу констатованог стања ментор и корисник услуге припремају план или пројекат развоја.

Менторинг чини скуп сљедећих услуга:

 • „Дијагноза“ тренутне ситуације у предузећу;
 • Помоћ приликом припремања развојних активности, планова и пројеката како би се достигли циљеви предузећа;
 • Савјетовање и координација за приступање фондовима, новим технологијама, како би се подстакао развој и унапређење пословања;
 • Помоћ за припремање кредитних апликација за банке и програме подршке за МСП;
 • Помоћ у проналажењу пословних партнера и других потребних информација;
 • Упућивање на одговарајуће специјализоване консултанте.

Услуга се односи на бесплатан менторинг за микро, мала и средња предузећа и предузетнике који послују до три године, а који се налазе у критичном тренутку за њихов даљи развој или опстанак на тржишту.

Заинтересовани кандидати подносе пријаву у двије категорије:  

 • Новооснована мала и средња предузећа и предузетници – не старији од 3 године од дана објављивања Јавног позива;
 • Мала и средња предузећа и предузетници – старији од 3 године.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ

Право учешћа на јавном позиву за пружање менторинга имају:

 1. Микро, мала и средња предузећа и предузетници који испуњавају сљедеће услове:
 • Регистровани су на територији Републике Српске;
 • Имају измирене обавезе по основу пореза и доприноса;
 • Не обављају дјелатност у оквиру војне индустрије и не организују игре на срећу/лутрију;

Агенција ће одбацити пријаву уколико током процеса оцјене, селекције и уговарања утврди да је Подносилац пријаве:

 • у сукобу интереса;
 • дао лажне информације, или није дао све потребне информације које је Агенција захтијевала, а које представљају услов за учешће на Јавном позиву.

ТРАЈАЊЕ

Крајњи рок за завршетак пружања стандардизоване услуге менторинга је 31. децембар 2018. године.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Скенирана документација у ПДФ формату која се обавезно доставља приликом пријављивања на Јавни позив:

 1. За новооснована предузећа и предузетнике не старије од 3 године од дана објављивања јавног позива:
  1. Попуњена пријава;
  2. Рјешење о регистрацији привредног друштва, или рјешење о регистрацији предузетника не старији од 90 дана (оригинал или овјерена копија);
  3. Пореско увјерење о измиреним обавезама по основу јавних прихода из Пореске управе Републике Српске не старије од 30 дана (оригинал или овјерена копија);
  4. Копије биланса стања, биланса успјеха, овјерене од стране АПИФ-а (уколико су обавезни поднијети по закону), односно прописани обрасци за предузетнике и мале предузетнике за које овлаштено лице из предузећа мора дати писану изјаву да је сваки од оригиналних докумената вјеродостојан и једнак скенираном  примјерку који је достављен Агенцији на коначну обраду (изјава потписана и овјерена печатом пословног субјекта);
  5. Oбавјештење о разврставању по дјелатностима Републичког завода за статистику (оригинал или овјерена копија).

Напомена: Документацију под тачком 1.3 и 1.4 нису обавезни да доставе предузећа и предузетници регистровани у 2018. години. Умјесто ових докумената, треба да доставе упрошћен пословни план за 2018. годину.

 1. За мала и средња предузећа и предузетнике старије од 3 године:
 1. Попуњена пријава;
 2. Рјешење о регистрацији привредног друштва или рјешење о регистрацији предузетника не старији од 90 дана (оригинал или овјерена копија);
 3. Пореско увјерење о измиреним обавезама по основу јавних прихода из Пореске управе Републике Српске не старије од 30 дана (оригинал или овјерена копија);
 4. Копије биланса стања, биланса успјеха, овјерене од стране АПИФ-а (уколико су обавезни поднијети по закону), односно прописани обрасци за предузетнике и мале предузетнике за које овлаштено лице из предузећа мора дати писану изјаву да је сваки од оригиналних докумената вјеродостојан и једнак скенираном  примјерку који је достављен Агенцији на коначну обраду (изјава потписана и овјерена печатом пословног субјекта);
 5. Oбавјештење о разврставању по дјелатностима Републичког завода за статистику (оригинал или овјерена копија).

Сваки документ који садржи више страница треба бити скениран у ПДФ формату у једну цјелину, односно једну датотеку.

Агенција задржава право да, уколико је потребно, затражи додатну документацију од Подносиоца пријаве, али само за комплетне достављене пријаве.

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

Укупан буџет за пружање стандардизоване услуге менторинга у 2018. години по једном предузећу у нето износу је максимално 1.000 конвертибилних марака. Средства обезбјеђује Агенција, а додјељују се менторима које су кандидовале локалне развојне агенције или јединице локалне самоуправе, а који ће бити ангажовани за бесплатан менторинг кориснику услуге – изабраним предузећима.

За пружање услуге менторинга предвиђен је износ од 20 конвертибилних марака по сату, са максимално могућих 50 сати ангажовања.

ОЦЈЕНА И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА УСЛУГА МЕНТОРИНГА

Након провјере испуњености формалних услова пријаве, Комисија за евалуацију формирана у Агенцији, врши оцјену и избор корисника услуге према сљедећим критеријумима:

 1. Врста дјелатности  (поредане опадајућим низом вриједности оцјењивања: прерађивачка дјелатност; услуге; трговина и остало);
 2. Број запослених (поредане опадајућим низом вриједности оцјењивања: више од 10 запослених; 5-9 запослених и 1-4 запослена);
 3. Опис очекивања од менторинга (јасноћа описа очекивања и оцјена изводљивости менторинг услуге);

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Пријаве, потписане од стране овлашћеног лица и печатиране са свим пратећим обрасцима и документацијом, подносе се искључиво електронским путем, скениране у ПДФ формату, на електронску адресу: mentoring@rars-msp.org, са назнаком: Пријава на јавни позив за добијање услуге менторингa у 2018. години.

Само ће благовремене и потпуне пријаве бити разматране.

Након извршене евалуације, кандидати који буду задовољили критеријуме и уђу у ужи избор, треба да доставе тражену документацију (оригинал или овјерену копију) у затвореној коверти на сљедећу адресу:

Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа,

Саве Мркаља 16/4, 78 000 Бања Лука.

Јавни позив је отворен од 13. јула до 20. августа 2018. године до 24 часа.

Јавни позив и други пратећи обрасци доступни су на веб страници Агенције, www.rars-msp.org.

За детаљније информације можете се обратити Агенцији на електронску адресу: mentoring@rars-msp.org, или на број телефона: 051/222-157.