Vlada Republike Srpske, odnosno Republički štab za vanredne situacije, preduzeli su određene mjere u cilju ublažavanja štetnih posljedica korona virusa na privredu RS, s akcentom na one djelatnosti koje su direktno pogođene odlukama Republičkog štaba za vanredne situacije.
S tim u vezi, Vlada Republike Srpske i Republički štab za vanredne situacije su donijeli:
• Uredbu sa zakonskom snagom o Fondu solidarnosti za obnovu Republike Srpske;
• Uredbu sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV2;
• Odluku o hitnoj isplati povrata poreza i doprinosa za povećanje plata u 2019. godini;
• Odluku o načinu izmirenja poreza na dohodak i doprinosa za mart 2020. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 32/20, objavljena 6. 4.2020. godine, a stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja), a koje će biti izmirene iz sredstava Fonda solidarnosti za posebne namjene za saniranje posljedica virusa korona. Navedene obaveze se odnose na plate radnika zaposlenih kod poslodavaca (pravnih lica i preduzetnika) koji su prestali s poslovanjem usljed proglašenja mjera na sprečavanju širenju virusa korona, a koji su radnicima isplatili platu nakon oporezivanja (neto platu) za mart 2020. godine i obaveze po osnovu doprinosa lica koja ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti koji su usljed proglašenja mjera na sprečavanju širenja virusa korona prestali sa poslovanjem, odnosno kojima je zabranjen rad.
• Odluku o privremenoj odgodi plaćanja poreskih obaveza (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 28/20, objavljena 27.3.2020. godine, a stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja), za privredne subjekte (pravna i fizička lica) koji usljed mjera na sprečavanju širenja virusa korona imaju poteškoće u poslovanju (o čemu privredni subjekti podnose Poreskoj upravi pismenu izjavu), kojom su:
– Obaveze po osnovu poreza na dobit, naknade za unapređenje opštekorisnih funkcija šuma i protivpožarne naknade po godišnjoj poreskoj prijavi za 2019. godinu, koje dospijevaju za plaćanje do 31.3.2020. godine, privremeno odgođene do 30.6.2020. godine.
– Obaveze po osnovu poreza na dohodak po godišnjoj poreskoj prijavi za porez na dohodak za 2019. godinu, koja dospijeva za plaćanje 31.3.2020. godine, privremeno odgođene do 30.6.2020. godine.
• Odluku o tromjesečnom moratorijumu na otplatu glavnice i kamate uz produženje roka otplate za tri mjeseca (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 28/20, objavljena 27.3.2020. godine, a stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja), pravnim licima i preduzetnicima, kojima su sredstva plasirana putem finansijskih posrednika ili direktno iz fondova kojim upravlja Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d. Banjaluka, koji upute zahtjev direktno ili putem finansijskog posrednika Investiciono-razvojoj banci Republike Srpske a.d. Banjaluka.
• Odluku o privremenim mjerama bankama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanim virusnim oboljenjem COVID-19 (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:27/20, objavljena 24.3.2020. godine, a stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja).
Zaključci:
• Zaključak o radu carinskih službi, kojim se traži od Uprave za indirektno oporezivanje BiH da organizuje rad carinskih službi od 00 do 24 časa, u cilju nesmetanog protoka robe.
• Zaključak o neobračunavanju zateznih kamata, kojim se preporučuje Mješovitom holdingu “Elektroprivreda Republike Srpske” Matično preduzeće AD Trebinje i svim davaocima komunalnih usluga i telekomunikacionih usluga u Republici Srpskoj, uključujući i IPTV, da prilikom ispostavljanja računa za izvršene usluge za mart, april i maj 2020. godine ne obračunavaju zatezne kamate.

Više o navedenim mjerama i zaključcima možete se informisati na zvaničnoj web stranici Vlade RS https://www.vladars.net/sr-sp-cyrl/Pages/default.aspx .