Poziv za dostavu prijedloga EACEA 32/2019: Podrška za europske projekte saradnje 2020.

Ciljevi i prioriteti

Glavni su ciljevi podrške za europske projekte saradnje sljedeći:

– jačanje kapaciteta europskih kulturnih i kreativnih sektora za transnacionalno i međunarodno djelovanje,

– promovisanje transnacionalnog kruženja kulturnih i kreativnih djela i transnacionalne mobilnosti preduzetnika u kulturi i kreativnih preduzetnika, posebno umjetnika,

– doprinos razvoju publike te poboljšanje pristupa kulturnim i kreativnim djelima u Uniji i izvan nje s posebnim naglaskom na djeci, mladima, osobama s invaliditetom te slabo zastupljenim kategorijama,

– doprinos inovativnosti i kreativnosti u području kulture, na primjer  putem testiranja novih poslovnih modela i promovisanja inovativnih prelivanja na druge sektore.

S ciljem postizanja tih ciljeva djelovanje je usmjereno na sljedeće prioritete:

– promovisanje transnacionalne mobilnosti umjetnika i stručnjaka s ciljem da im se omogući međunarodna saradnja i međunarodni razvoj karijere,

– jačanje razvoja publike te poboljšanje pristupa evropskim kulturnim i kreativnim djelima s posebnim akcentom na djeci, mladima, osobama s invaliditetom i slabo zastupljenim kategorijama,

– jačanje kapaciteta razvojem novih vještina stručnjaka u području kulture i promovisanjem inovativnih pristupa stvaranju, novih i inovativnih modela prihoda, upravljanja i marketinga za kulturne sektore, posebno u pogledu digitalizacije,

– doprinos socijalnoj integraciji migranata i izbjeglica unaprjeđivanjem međukulturnog dijaloga, promovisanja zajedničkih vrijednosti EU-a, uzajamnog razumijevanja i poštovanja drugih kultura,

– kao nasljeđe Europske godine kulturne baštine 2018., podizanje svijesti o zajedničkoj istoriji i vrijednostima te jačanje osjećaja pripadnosti europskom zajedničkom prostoru.

Ažuriran popis zemalja koje ispunjavaju uslove učestvovanja u programu Kreativna Europa (one koje ispunjavaju uslove navedene u članku 8. Uredbe br. 1295/2013) i zemalja koje bi mogle ispunjavati uslove u bližoj budućnosti (one s kojima je Komisija započela pregovore) može se pronaći na: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en

 

Rok za podnošenje prijava

Prijave se moraju podnijeti Izvršnoj agenciji (EACEA) elektronikim putem  slanjem  obrasca za prijave (e-obrasca), koja ih mora zaprimiti najkasnije do 27. novembra 2019. u 17 sati prema srednjoevropskom vremenu (CET/CEST) (prema briselskom vremenu).

Neće biti prihvaćen nijedan drugi način podnošenja prijave.

Podnositelji prijave moraju dostaviti sve tražene dokumente koji su navedeni u e-obrascima.

 Više informacija

Cijeli tekst smjernica s obrascima za prijavu dostupan je OVDJE