U okviru projekta Evropski akt o malom biznisu kao okvir strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini (Projekat), Agencija za razvoj preduzeća – Eda, Banja Luka, raspisuje:

JAVNI POZIV za dostavljanje koncepata projektnih prijedloga za podršku razvoju preduzetništva žena putem bespovratnih finansijskih sredstava iz Mehanizama za podršku implementaciji strategija razvoja malih i srednjih preduzeća

1. Predmet i cilj poziva
Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih finansijskih sredstava (granta) iz Mehanizama za podršku implementaciji strategija razvoja malih i srednjih preduzeća (SIEM) u okviru Projekta. Projekat je finansiran od strane Švedske, posredstvom Švedske agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).
Cilj javnog poziva je podrška razvoju preduzetništva žena u Republici Srpskoj, putem provođenja mjera podrške definisanih Strategijom razvoja malih i srednjih preduzeća (MSP) Republike Srpske za period 2016 – 2020. godina.
Ovaj javni poziv se raspisuje nakon obavljenih konsultacija sa Ministarstvom privrede i preduzetništva Republike Srpske, Resor za razvoj MSP i preduzetništva.
2. Prihvatljivi podnosioci prijava
Koncepte projektnih prijedloga mogu da dostave udruženja građana i fondacije, poslovna udruženja, privredne komore i razvojne agencije.
3. Raspoloživa sredstva, minimalni i maksimalni iznosi i namjena sredstava
Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih finansijskih sredstava za ovaj javni poziv je 90.000,00 KM.
Minimalan iznos bespovratnih finansijskih sredstava koja mogu biti odobrena za pojedinačni projekat je 30.000,00 KM, a maksimalni iznos je 45.000,00 KM.
Izbоr kоrisnikа bеspоvrаtnih srеdstаvа ćе biti vršеn dо ukupnо rаspоlоživоg iznоsа finansijskih sredstava za ovaj javni poziv.
Sredstva mogu biti korištena za realizaciji projekata koji doprinose razvoju preduzetništva žena.
4. Sufinansiranje Podnosioci prijava mogu predvidjeti sufinansiranje predloženih aktivnosti (bilo iz sopstvenih sredstava, bilo iz sredstava drugih donatora ili korisnika usluga i sl.).
Projekat SBA u BiH finansira
5. Ocjena prijava Sve predložene prijave biće ocijenjene na osnovu formalnih uslova i kriterijuma koji se odnose na: – Kompletnost prijave, – Prihvatljivost podnosioca prijave, – Prihvatljivost projektnih intervencija za koje se zahtijeva dodjela bespovratnih sredstava, – Kvalitet predloženog koncepta/projektnog prijedloga. Samo podnosioci prijava čiji koncepti projektnih prijedloga zadovolje navedene formalne i uslove i kriterijume ocjenjivanja, biće pozvani da podnesu kompletne prijedloge projekata za dalju evaluaciju. 6. Podnošenje koncepata projektnih prijedloga
Prijave za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava podnose se na propisanoj formi (Prilog I – Aplikaciona forma), u skladu sa navedenim u Uputstvu za prijavu za sredstva iz Mehanizama za podršku implementaciji strategija razvoja malih i srednjih preduzeća (Uputstvo).
Uslovi za prijavu, detaljno pojašnjenje načina prijavljivanja, Uputstvo, kao i kompletni obrasci i potrebna dokumentacija dostupni su na linku http://bit.ly/2QKcf6X.
Prijave se dostavljaju u jednoj, zapečaćenoj koverti, preporučenom pošiljkom ili lično na adresu „Agencija za razvoj preduzeća – Eda“, Đure Jakšića 11, 78000 Banja Luka, sa sljedećom naznakom na koverti „Prijava za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava iz SIEM, ne otvarati prije sastanka Komisije“.
Prijavni obrasci se dostavljaju u originalu u štampanoj verziji (1 primjerak), te dvije kopije svakog obrasca.
Podnosioci prijava će na osnovu kontrolne liste koja se nalazi u aplikacionoj formi biti u mogućnosti da provjere da li je njihova prijava kompletna.
Dostavljene prijave se ne vraćaju.
Krajnji rok za prijem prijava je 15.02.2019. godine, do 1500 časova.
Kao blagovremene prijave će se smatrati samo one prijave koje budu dostavljene Edi do gore navedenog roka. Prijave moraju biti dostavljene do naznačenog dana i sata, bez obzira na to kada je prijava poslana, niti na koji način je poslana.