U okviru inicijative Volonteri za humanitarnu pomoć EU otvoren Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga – Volonteri EU za tehničku pomoć organizacijama koje šalju pomoć – Izgradnja kapaciteta za humanitarnu pomoć organizacija domaćina 2019.

Krajnji rok za prijavu je 04.07.2019. godine u 12 časova (vrijeme u Briselu).

Cilj Poziva je da doprinese jačanju kapaciteta Unije za pružanje humanitarne pomoći na osnovu potreba i jačanja kapaciteta i otpornosti ranjivih ili zajednica u trećim zemljama koje su pogođene katastrofom, posebno sa akcentom pripravnosti na katastrofe, smanjenjem rizika od katastrofa i jačanjem povezivanja pomoći, obnove i razvoja.

U skladu sa navedenim, aktivnosti u okviru ovog poziva na podnošenje projektnih prijedloga usmjerene su na jačanje:

  • kapaciteta organizacija primalaca za humanitarnu pomoć kako bi se poboljšala lokalna pripravnost i odgovor na humanitarne krize te kako bi se osigurao efikasan i održiv učinak rada koji obavljaju volonteri za humanitarnu pomoć EU na terenu;
  • kapaciteta organizacija pošiljalaca za učestvovanje u inicijativi Volonteri za humanitarnu pomoć EU kao i za osiguravanje usklađenosti sa standardima i postupcima inicijative.

Predmetni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga otvoren je za:

  • organizacije pošiljaoca: nevladine neprofitne organizacije osnovane u skladu sa zakonima države članice sa sjedištem unutar Unije,  javne institucije nadležne za predmetnu oblast, Međunarodna federacija nacionalnih društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca.
  • organizacije primalaca: nevladine i neprofitne organizacije koje djeluju ili su uspostavljene u trećoj zemlji u skladu sa zakonima na snazi u toj zemlji, javne institucije nadležne za predmetnu oblast, međunarodne agencije i organizacije.

Budžet Poziva za dostavljanje projektnih prijedloga iznosi oko 4 600 000 evra. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava je 700 000 evra, dok je minimalni iznos 100 000 evra. Zahtjevi za donacije ispod 100 000 evra neće se razmatrati za finansiranje. Projekat može da traje između 12 i 24 mjeseca.

Vodič za aplikante I detaljne informacije o pozivu dostupne su na sljedećoj web stranici: https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/eu-aid-volunteers-technical-assistance-for-sending-organisations-capacity-building-for-humanitarian-aid-hosting-organisations-2019_en