Program za implementaciju Gender akcionog plana BiH (FIGAP program), rezultat je saradnje između Agencije za ravnopravnost polova BiH – Ministarstva za lјudska prava i izbjeglice, Gender centra Federacije BiH i Gender centra Republike Srpske kao i saradnje sa institucijama, nevladinim i drugim organizacijama u BiH, a njegov je cilј da osigura buduću održivu implementaciju Gender akcionog plana BiH (GAP-a). Jedan od rezultata FIGAP-a, u okviru kojeg se objavlјuje ovaj javni poziv, glasi „3. Uspostavlјeni efikasni sistemi za podršku uvođenju i primjeni standarda ravnopravnosti polova” .

Projektni prijedlozi moraju biti u skladu sa cilјevima i očekivanim rezultatima FIGAP programa, sa posebnim naglaskom na Rezultat broj tri (3) “uspostavlјeni efikasni sistemi za podršku uvođenju i primjeni standarda ravnopravnosti polova “, koje se bave unapređenjem položaja Romkinja i žena sa invaliditetom u Republici Srpskoj.

Projektni prijedlozi treba da budu usmjereni na slјedeće prioritetne oblasti:

  1. Podrška ekonomskom osnaživanju žena ;
  2. Podrška sprečavanju i suzbijanju rodno zasnovanog nasilјa;
  3. Podrška većem učešću žena u politici i javnom odlučivanju.

Ovim pozivom će se finansirati projekti u kojima ukupno zahtjevana sredstva mogu biti u rasponu od 10.000 – 20.000 KM.

Na ovaj poziv se mogu prijaviti organizacije civilnog društva registrovane u skladu sa važećim propisima Republike Srpske/Bosne i Hercegovine, a koje djeluju na teritoriji Republike Srpske.

Pravo učešća na ovom javnom pozivu nemaju organizacije koje su istovremeno nosioci ili partneri projekata podržanih iz sredstava FIGAP-a II po osnovu javnog poziva Agencije za ravnopravnost polova BiH i Gender centra Federacije BiH.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je  28. oktobar 2021. godine, do 16.00 časova.

Detaljnije informacije o pozivu OVDJE.