Rok: 25. jun 2018

Da li ste zainteresovani da konkretno podržite ljudska prava i demokratiju u vašoj zemlji? Ako je odgovor da, onda podnesite prijedloge za mikro grantove za podršku malim aktivnostima koje distribuiraju i dalje promovišu ljudska prava i demokratiju!

Ovaj poziv za podnošenje prijedloga podržat će projekte dizajnirane da doprinesu izgradnji demokratskih i inkluzivnih društava kroz pomoć u razvoju kulture demokratije,,promovisanjem obrazovanja za demokratsko društvo i obrazovanje o ljudskim pravima u državama potpisnicama Evropske kulturne konvencije.

Informacije o finansiranju

Ukupni raspoloživi budžet u okviru ovog poziva za podnošenje prijedloga iznosi 70.000 EUR (sedamdeset hiljada Evra). Kriterijumi podobnosti Svaka javna organizacija ili neprofitni entitet aktivan u oblasti obrazovanja za demokratsko građanstvo i obrazovanje o ljudskim pravima može da podnese zahtev za poziv.

U cilju dobijanja grantova, organizacija mora: biti pravno konstituisana kao neprofitna struktura ili javni entitet; imaju pravo da obavljaju aktivnosti opisane u prijedlogu projekta; imaju dovoljan finansijski kapacitet (stabilni i dovoljni izvori finansiranja) da održe svoje aktivnosti tokom perioda za koji je dodijeljen grant i da učestvuje putem sopstvenih izvora (uključujući ljudske resurse); imaju dovoljno operativnih i profesionalnih kapaciteta, uključujući i osoblje, da obavljaju aktivnosti opisane u svom projektnom prijedlogu; imate bankovni račun.

Kako se prijaviti

Obrazac prijave, popunjen i potpisan, zajedno sa pratećim dokumentima, mora se dostaviti u elektronskoj formi (Word i / ili PDF) putem e-mail adrese na adresi datoj na sajtu.

Prihvatljive zemlje: Azerbejdžan, Bosna i Hercegovina, Danska, Island, Sveti stol, Kazahstan, Lihtenštajn, Luksemburg, Malta, Monako, Nizozemska, Norveška, Portugal, Republika Moldavija, San Marino, Slovenija, Švicarska, “Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija “, Turska, Ukrajina.

Za više informacija : DISCO Call for Proposals.