Gradska razvojna agencija je u saradnji sa USAID-om održala prezentaciju USAID WHAM Projekta. Prezentacija je održana u prostorijama Grada Istočno Sarajevo 11.07.2019. godine sa početkom u 11. časova.

Prezentaciji su prisustvovali privredni subjekti sa područja grada Istočno Sarajevo. Prisutni su imali priliku saznati sve detalje o načinu i uslovima prijave, iznosima koji stoje na raspolaganju aplikantima i kriterijima koji se moraju ispuniti.

Projekat podrške namjenjen je malim i srednjim preduzećima (privrednim društvima), u privatnom vlasništvu u Republici Srpskoj registrovana za obavljanje proizvodnih djelatnosti u sektorima drvoprerade, metaloprerade i tekstila/obuće, za sufinansiranje aktivnosti:

  • Obuke radne snage kroz programe dokvalifikacije, prekvalifikacije ili kroz angažman konsultanata/trenera za određenu oblast,
  • Uvođenje, sertifikacija ili resertifikacija sistema upravljanja kvalitetom i/ili proizvoda,
  • Pristup tržištima, odnosno aktivnosti koje će direktno uticati na povećanje obima prodaje i izvoza (npr. izrada promotivnih materijala, izlaganja na sajmovima, B2B, i sl.)

Sredstva Projekta podrške u ukupnom iznosu od 202.000,00 KM su obezbjeđena kroz ugovore sa USAID Projektom razvoja radne snage i povećanog pristupa tržištima (WHAM), Vladom Republike Srpske – Ministarstvo industrije energetike i rudarstva RS.