Poziv je usmjeren na podršku za pristup tržištima, a prihvatljivi aplikanti su privatna preduzeća, neprofitne organizacije, udruženja, dobrotvorna društva, fondacije, opštine/gradovi itd.), osnovani u jednoj od država koje su učesnice u Potprogramu MEDIA.

Prioriteti poziva su:

  • povećanje kapaciteta audiovizualnih subjekata za razvijanje europskih audiovizualnih
    djela s potencijalom djelovanja u Uniji i šire, te podrška europskim i međunarodnim
    koprodukcijama, uključujući pružatelje TV usluga;
  • podrška razmjene među preduzetnicima olakšavanjem pristupa tržištima i poslovnim
    alatima za audiovizualne subjekte u cilju povećanja vidljivosti njihovih projekata na
    tržištima Unije i na međunarodnim tržištima.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 06. 02. 2020. u 17:00 (briselskom vremenu). Aplikacija se dostavlja putem elektronskog obrasca prijave (e-obrasca).

Detaljnije informacije možete pronaći OVDJE.