Kanadski fond za lokalne inicijative (CFLI) podržava projekte manjeg obima u zemljama u razvoju, ali projekte koji imaju veliki uticaj u  zmljama u razvoju, a koji su u skladu sa šest oblasti djelovanja međunarodne pomoći Vlade Kanade. Program je usmjeren na projekte zamišljene i projektovane pretežno od strane lokalnih partnera.

CFLI takođe podržava uspostavljanje pozitivnih bilateralnih odnosa između Kanade, zemalja primalaca i njihovih građanskih društava putem poboljšavanja saradnje i podrške lokalnim inicijativama. Ovaj poziv za prijedloge odnosi se samo na projekte locirane u Bosni i Hercegovini.

Ograničenja projekta i finansiranja
Učešće CFLI-a je ograničeno na najmanje 15.000 USD (oko 19.000 KM) i maksimalno 45.000 CAD (oko 57.000 KM). Projektne aktivnosti koje finansira CFLI moraju početi od 16. jula 2018. godine ili potpisivanjem Ugovora o doprinosu (tbc) i završiti se najkasnije do 16. februara 2019. godine, osim ako se projekt odobri za pokrivanje dvije fiskalne godine.

Rok za prijave u okviru ovog poziva za podnošenje predloga projekata je 7. juni, 2018. godine do ponoći, CET.

Tematski prioriteti

Svi projekti moraju biti usklađeni sa najmanje jednim od sljedećih tematskih prioriteta CFLI:

  • Rodna ravnopravnost i osnaživanje žena i devojaka
  • Inkluzivno upravljanje, uključujući raznolikost, demokratiju, ljudska prava i vladavinu zakona
  • Mir i sigurnost, sa fokusom na prevenciju sukoba i izgradnji mira

Organizacije koje imaju pravo da se prijavljuju za CFLI finansiranje u kontekstu prihvatljivih zemalja, kvalifikovani primaoci uključuju:

Lokalne nevladine organizacije, zajednice i neprofitne organizacijem, lokalne akademske institucije koje rade na lokalnim projektima međunarodne, međuvladine, multilateralne i regionalne institucije, organizacije i agencije koje se bave lokalnim razvojnim aktivnostima, opštinske, regionalne ili nacionalne vladine institucije ili agencije države primaoca koji rade na lokalnim projektima, Kanadske nevladine i neprofitne organizacije koje rade na lokalnim razvojnim aktivnostima. Većina sredstava CFLI treba usmjeriti prema lokalnim organizacijama civilnog društva (uključujući i nevladine organizacije) i drugim institucijama koje rade na lokalnom nivou. Ostali entiteti, kao što su međunarodne, međuvladine, multilateralne i regionalne organizacije mogu biti kvalifikovani za finansiranje, pod uslovom da rade sa lokalnim partnerima i lokalnim projektima koji su u skladu sa ciljevima CFLI-a. Slično tome, opštinske, regionalne ili nacionalne vladine institucije mogu dobiti sredstva, pod uslovom da su njihovi projekti u suštini lokalni. CFLI uvek traži finansiranje inovativnih projekata, koji daju mjerljive rezultate.

Više informacija:Project-Application-for-Funding-Form-EN (1)CFLI-Call-for-Proposals-May-2018

Više informacija na Francuskom:FCIL-Appel-à-propositions-Mai-2018Formulaire-de-demande-de-financement-de-projet-du-FCIL…