Opšti cilj Programa malih grantova odgovara Specifičnom cilju 4 projekta: Jačanje uključivanja lokalnih OCD u praćenje i oblast RJU na lokalnom nivou, sa ciljem povećanja potražnje za i približavanjem RJU građanima regiona.

Tematski i kroz specifične rezultate, projekti podržani od strane Programa malih grantova biti će snažno integrisani u strukturu i ciljeve projekta WeBER 2.0 i direktno će doprinijeti postizanju opštih ciljeva projekta.

 • Uslovi učešća

Za Program malih grantova dodeljena je ukupna suma od 225.000 EUR, iz čega će biti finansirano do 30 grantova u iznosima do 8000 EUR (u prosjeku 7.500 EUR), od čega 6 u Srbiji, 6 u Bosni i Hercegovini, 5 u Albaniji, 5 u Sjevernoj Makedoniji, 4 na Kosovu i 4 u Crnoj Gori. Period sprovođenja odobrenih projekata je minimum 6 a maksimalno 12 mjeseci.

Kako bi ispunio uslove za dodjelu granta, podnosilac prijedloga projekta mora biti:

 • pravno lice;
 • neprofitna organizacija;
 • organizacija civilnog društva koja može pokazati da je njen rad pretežno fokusiran na teritoriju jedne ili više jedinica lokalne samouprave, a ne na inicijative i projekte na nivou centralne vlade ili na nivou države;
 • organizacija civilnog društva koja radi u jednom ili više tematskih područja od značaja za ovaj poziv za podnošenje prijedloga projekata;
 • registrovana u Srbiji ili u Sjevernoj Makedoniji ili u Crnoj Gori ili u Albaniji ili u Bosni i Hercegovini ili na Kosovu;
 • osnovano najmanje šest mjeseci prije objave ovog poziva;
 • direktno odgovoran za pripremu i upravljanje prijavom, a ne u funkciji posrednika;
 • posjedovati odgovarajuće organizacijske i finansijske kapacitete.

Podnosioci prijedloga projekta mogu se prijaviti za dobijanje granta samo u svojim matičnim zemljama (na primjer: podnosioci iz Albanije mogu se prijaviti za grantove koji će biti implementirani samo u Albaniji, podnosioci prijave iz Bosne i Hercegovine mogu se prijaviti za grantove koji će biti implementirani samo u Bosni i Hercegovini i slično).

 • Tematski prioriteti

U skladu sa pristupom WeBER 2.0 projekta, sredstva predviđena u okviru ovog Poziva za podnošenje prijedloga projekata trebalo bi da budu orijentisana ka jačanju uključivanja lokalnih OCD u RJU na lokalnom nivou, čime bi se dalje razvijala potražnja za reformom i RJU pribiližila građanima regiona. Zainteresovane OCD pozvane su da podnesu prijave za projekte o tematskim prioritetima istaknutim u nastavku ovog poziva. Tematski prioriteti su identifikovani i definisani kroz konsultacije sa OCD na državnom i regionalnom nivou u okviru WeBER platforme:

 1. Prioriteti za podnosioce prijedloga projekta iz Albanije:

Prioritet 1 – Odgovornost i transparentnost

Prioritet 2 – Upravljanje ljudskim resursima

Prioritet 3 – Učešće OCD u razvoju i koordinaciji javnih politika

Prioritet 4 – Upravljanje javnim finansijama i transparentnost budžeta

 • Prioriteti za podnosioce prijedloga projekta iz Bosne i Hercegovine:

Prioritet 1 – Odgovornost javne uprave

Prioritet 2 – Proaktivna transparentnost javne uprave

Prioritet 3 – Povećanje učešća građana i OCD u razvoju i koordinaciji javnih politika i zakona

Prioritet 4 – Digitalizacija javnih usluga

 • Prioriteti za podnosioce prijedloga projekta sa Kosova:

Prioritet 1 – Odgovornost – pravo na informacije i pristup javnim dokumentima

Prioritet 2 – Transparentnost upravljanja javnim finansijama

Prioritet 3 – Transparentnost kosovskih vladinih i lokalnih tijela (opštinskih) u procesu donošenja odluka

Prioritet 4 – Pružanje usluga – orijentacija lokalne uprave na politike i mehanizme pružanja usluga građanima

 • Prioriteti za podnosioce prijedloga projekta iz Crne Gore:

Prioritet 1 – Optimizacija ljudskih resursa na lokalnom nivou uprave

Prioritet 2 – Transparentnost potrošnje za ublažavanje posljedica COVID-19 virusa na lokalnom nivou

Prioritet 3 – Razvoj e-servisa na lokalnom nivou

Prioritet 4 – Učešće javnosti u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou

 • Prioriteti za podnosioce prijedloga projekta iz Sjeverne Makedonije:

Prioritet 1 – Digitalizacija i poboljšano pružanje usluga

Prioritet 2 – Upravljanje javnim finansijama

Prioritet 3 – Poboljšano upravljanje ljudskim resursima

Prioritet 4 – Izrada i koordinacija javnih politika

 • Prioriteti za podnosioce prijedloga projekta iz Srbije:

Prioritet 1 – Učešće i konsultacije u sistemu planiranja

Prioritet 2 – Fiskalna transparentnost i odgovornost

Prioritet 3 – Pružanje javnih usluga na lokalnom nivou, sa fokusom na ranjive grupe stanovništva

Prioritet 4 – Transparentnost odlučivanja Vlade Srbije i lokalnih vlasti

Svaki prijedlog podnijet putem ovog poziva mora se odnositi na praćenje (monitoring) jednog ili više principa javne uprave koji odgovaraju izabranom tematskom prioritetu.

Rok za podnošenje prijava je 01. novembar 2020. Projektni tim će poslati potvrdni e-mail kada primi aplikaciju.

Pitanja za određena pojašnjenja se mogu poslati e-mailom  najkasnije do 01. oktobra 2020. na e-mail adresu: weber.grants@thinkforeurope.org. E-mail mora sadržati “CfP # WeBER-G-02: (zemlja)_Pojašnjenje pitanja” u predmetu poruke.

Detaljne informacije o pozivu i dokumentaciju za apliciranje možete pogledati i preuzeti OVDJE.