I Predmet javnog konkursa

 Odlukom o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Međunarodna kulturna saradnja“ za 2018. godinu (u daljem tekstu: Odluka o kriterijima)  utvrđeni su kriteriji i druga pitanja vezana uz dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Međunarodna kulturna saradnja“ za 2018. godinu. Odluka o kriterijima je objavljena na web stranici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo).

II Sredstva

Sredstva za tekući grant „Međunarodna kulturna saradnja“ u iznosu od 390.000,00 KM predviđena su u budžetu Ministarstva za 2018. godinu na poziciji „Tekući transferi i grantovi“.

Sredstva se dodjeljuju za sufinansiranje projekata iz oblasti međunarodne  kulturne saradnje  putem javnog konkursa  i u skladu s kriterijima definiranim Odlukom o kriterijima.

Najmanji iznos sredstava koji se može dodijeliti iz ovog granta iznosi 3.000,00 KM, a maksimalni do 30.000,00 KM.

III Pravo na podnošenje projekata

Pravo na podnošenje projekata na osnovu objavljenog konkursa za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Međunarodna kulturna saradnja“ za 2018. godinu imaju sljedeći pravni subjekti u Bosni i Hercegovini:

a) muzeji, biblioteke, kinoteke, galerije, pozorišta, kulturni centri, domovi kulture, arhivi, orkestri, filharmonije, zavodi za zaštitu kulturne baštine, akademije nauka i umjetnosti, likovne i muzičke akademije, akademije scenskih umjetnosti, filmski centri;

b) instituti, udruženja, fondacije i javne ustanove čija je jedna od djelatnosti u oblasti kulture; te

c)izdavačke kuće za projekte odobrene u okviru EU programa Kreativna Evropa;

Subjekti koji su dobili sredstva za projekte u okviru javnog konkursa za  2015. , 2016. i 2017.godinu i čiji su projekti u toku, mogu aplicirati na javni konkurs za 2018. godinu ukoliko izvršavaju obaveze iz zaključenog ugovora sa Ministarstvom.

Subjekti koji imaju pravo da apliciraju,  mogu biti podržani samo sa jednim projektom u okviru ovog granta.

IV Izuzeće

Ukoliko je podnosilac zahtjeva u periodu do 2018. godine dobio sredstva od Ministarstva, a nije izvršio svoje obaveze na osnovu zaključenog ugovora sa Ministarstvom, njegov zahtjev za dodjelu sredstava na osnovu javnog konkursa za 2018. godinu neće se uzimati u razmatranje.

Na dodjelu sredstava nemaju pravo subjekti čiji projekti svojim sadržajem na bilo koji način vrijeđaju vjerske ili etničke osjećaje pripadnika bilo kog naroda u Bosni i Hercegovini.

V Namjena sredstava

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine svojom odlukom dodjeljuje sredstva iz tekućeg granta za sufinansiranje projekata koji daju doprinos promocije i afirmacije kulturnog stvaralaštva Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH) na međunarodnom planu, u skladu s strateškim dokumentima u oblasti kulture u BiH i međunarodnim obavezama, i to kroz:

a)podršku kulturnim manifestacijama međunarodnog karaktera u BiH u kojima pored učesnika iz BiH učestvuju i predstavnici iz najmanje dvije zemlje,

b)podrška projektima predstavljanja kulture van granica BiH, odnosno podrška učešću umjetnika iz BiH na međunarodnim kulturnim manifestacijama,

c)podršku projektima koji se organiziraju  i implementiraju sa partnerima iz drugih država u skladu sa potpisanim bilateralnim sporazumima u oblasti kulture, te projektima koji se organiziraju  i implementiraju u okviru međunarodnih tijela i inicijativa u kojima BiH učestvuje,

d)podršku projektima koji su odobreni u okviru EU programa Kreativna Evropa,

e)podršku projektima organiziranja manifestacije Dani kulture Bosne i Hercegovine u drugim zemljama.

Ukoliko jedna od aktivnosti u okviru odobrenog projekta obuhvata troškove hrane i pića ti troškovi  ne mogu biti veći od 5% od ukupno odobrenog iznosa sredstava za podržani projekat; dok troškovi taksi usluga, goriva, te mobilnih telefona nisu prihvatljivi.

Sredstva se dodjeljuju namjenski korisniku sredstava za konkretan projekat u skladu s Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine te nije moguće vršiti naknadnu promjenu korisnika sredstava, niti promjenu samog projekta (npr. umjesto izabranog predložiti drugi projekat odnosno vršiti prenamjenu dodjeljenih sredstava).

Projekti sa kojima se aplicira na javni konkurs mogu biti i dvogodišnji.

VI Manifestacija Dani kulture Bosne i Hercegovine u drugim zemljama

 Za organizaciju manifestacije Dani kulture Bosne i Hercegovine u drugim zemljama aplikant mora da u programu sa kojim aplicira osigura ravnomjernu zastupljenost umjetnika i kulturnih radnika  iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.

VII Kriteriji za vrednovanje podnesenih projekata

(1)   Pri  razmatranju podnesenih projekata vrednuje se:

a)kvalitet projekta i njegov doprinos promoviranju i afirmiranju domaćeg kulturnog stvaralaštva u međunarodnim okvirima, u skladu sa Strategijom kulturne politike u Bosni i Hercegovini, i to  kroz:

  1.  promociju kulture Bosne i Hercegovine na međunarodnom planu,
  2.  učešće Bosne i Hercegovine u međunarodnim kulturnim programima i inicijativama,
  3. implementaciju međunarodnih sporazuma i programa saradnje potpisanih u oblasti kulture,
  4. afirmaciju umjetnika i unapređenje mobilnosti umjetnika,
  5. učešće u programima Evropske unije i programima regionalne saradnje,
  6. realizaciju projekata u okviru predsjedavanja Bosne i Hercegovine Vijećem ministara kulture jugoistočne Evrope.

b)finansijski i operativni kapaciteti aplikanta, uključujući procjenu realiziranih projekata/programa u protekle tri godine, do sada ostvarena saradnja s međunarodnim partnerima i članstvo u međunarodnim i evropskim mrežama i asocijacijama,

c) održivost projekta i projektnih rezultata u periodu nakon završetka projekta,

d)izvodljivost projekta, projektnih aktivnosti, jasnost povezanosti cilja projekta s projektnim aktivnostima, broj građana koji su obuhvaćeni projektom (djeca, mladi, osobe s invaliditetom i sl.) i afirmiranje i angažman mladih umjetnika i stvaratelja,

e)troškovna efektivnost aktivnosti, odnosno usklađenost predviđenih troškova sa ukupnim budžetom projekta i jasna vidljivost traženih  sredstava za svaku od planiranih aktivnosti u okviru projekta.

(2) Vrednovanje projekata vrši se prema kriterijima i bodovima navedenim u Evaluacionom obrascu (Prilog 4) koji je objevljen na web stranici Ministarstva, a koji obuhvataju:

a)  tematske kriterije,

b) finansijske i operativne kapacitete aplikanta,

c) relevantnost projekta,

d) efektivnost i izvodljivost aktivnosti,

e) održivost aktivnosti i ciljeva,te

f) budžet i troškovnu efektivnost aktivnosti.

VIII Potrebna dokumentacija i način dostavljanja

 Podnosilac projekta za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Međunarodna kulturna saradnja“ za 2018. godinu, obavezno prilaže sljedeću dokumentaciju:

a)aplikacioni obrazac, koji je sastavni dio Odluke o kriterijima (Prilog 1), sa prijedlogom projekta koji mora biti popunjen na računaru, potpisan i ovjeren službenim pečatom podnosioca projekta. Aplikacioni  obrazac mora biti popunjen na računaru,  u suprotnom se smatra neurednim i ne uzima se u razmatranje,

b)finansijski plan projekta, na obrascu za budžet koji je sastavni dio Odluke o kriterijima (Prilog 2), s izvorima prihoda i očekivanim rashodima koji mora biti popunjen na računaru, potpisan i ovjeren službenim pečatom podnosioca projekta. Obrazac za budžet mora biti popunjen na računaru,  u suprotnom se smatra neurednim i ne  uzima se u razmatranje. U budžetu projekta mora biti jasno naznačeno za koje aktivnosti se traže sredstva od strane Ministarstva, a za koje aktivnosti su osigurana sredstva iz drugih izvora,

c)izvod iz registra nadležnog organa u kojem je registriran podnositelj projekta, ne stariji od tri mjeseca,

d)statut, samo za podnosioce projekta iz člana 3. stav (1) tačke b) Odluke ( tj. institute, udruženja, fondacije i javne ustanove čija je jedna od djelatnosti u oblasti kulture),  a u slučaju da je bilo izmjena i dopuna statuta iste se dostavljaju uz osnovni statut,

e)uvjerenje o poreskoj registraciji podnosioca projekta (identifikacioni broj),

f)rješenje o razvrstavanju podnosioca projekta prema djelatnosti izdato od strane nadležnog zavoda za statistiku,

g)zvaničan dokument banke  o otvaranju transakcionog računa podnosioca projekta (budžetski korisnici treba da dostave uredno potpisanu i službenim pečatom ovjerenu instrukciju za plaćanje koja podrazumijeva transakcioni račun banke, broj budžetske organizacije, vrstu prihoda i broj općine),

h)Subjekti koji su budžetski korisnici i posluju preko računa entiteta, kantona ili općine dužni su dostaviti potpisanu i pečatom ovjerenu Izjavu tog organa, a kojom se potvrđuje da nema smetnji da novac odobren za projekat bude na raspolaganju korisniku sredstava,

i)kopiju godišnjeg obračuna o poslovanju  podnosioca projekta za 2017. godinu, ovjereno od strane Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF-a), odnosno Finansijsko informatičke agencije (FIA),

j)izjava  podnosioca projekta, čija forma je sastavni dio ove odluke (Prilog 3), potpisana od strane ovlaštene osobe i ovjerena službenim pečatom podnosioca projekta,

k)CD na kojem je snimljena dokumentacija iz tač. a) i b)  ovog stava,

l)ukoliko podnosilac projekta ne može dostaviti neki od obaveznih dokumenata na način predviđen ovom odlukom, dužan je o tome sačiniti pisano obrazloženje koje mora biti potpisano i ovjereno službenim pečatom podnosioca projekta i dostaviti isto uz ostalu raspoloživu projektnu dokumentaciju. Ukoliko se obrazloženje ocjeni opravdanim od strane Komisije takvi podnosioci projekta će se uzeti u razmatranje, kao izuzetak.

 Dokumentacija navedena pod  tač. a), b), h), j) i l) dostavlja se u originalu, dokumentacija  navedena pod  tač. d), e) i f) dostavlja se u ovjerenoj kopiji ne starijoj od tri mjeseca, dokument pod tač. c) i g)  dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od tri mjeseca, dokument pod tačkom i) dostavlja se u kopiji ovjerenoj od strane Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF-a), odnosno Finansijsko informatičke agencije (FIA). CD se dostavlja sa snimljenom dokumentacijom iz tačke a) i b)  .

Dokumentacija od tačke a) do tačke l) se dostavlja istim redosljedom kako je navedeno i mora biti uvezana u cjelinu sa označenim (numeriranim) stranicama. Dokumentacija koja ne bude uvezana na način kako je definirano prethodnim stavom neće biti uzeta u razmatranje i smatrat će se neurednom.

 Navedena dokumentacija se dostavlja u zatvorenoj koverti, istim redoslijedom kako je to gore navedeno,  ISKLJUČIVO PUTEM POŠTE Ministarstvu, sa naznakom:

„Javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta Međunarodna kulturna saradnja“ za 2018. godinu, Ministarstvo civilnih poslova, Trg BiH 1, 71 000 Sarajevo“.

 Konkurs je otvoren  do  20.08.2018. godine.

Dopuna dokumentacije koja stigne u roku u kome je objavljen javni konkurs će se prihvatiti, a koja stigne nakon zatvaranja javnog konkursa neće se prihvatiti.

Neblagovremene i nepotpune prijave ne uzimaju se u razmatranje.

Više informacija OVDJE.