I Predmet javnog konkursa

Odlukom o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Sufinansiranje projekata institucija  kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2018. godinu (u daljem tekstu: Odluka o kriterijima) utvrđeni se kriteriji i druga pitanja vezana uz dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Sufinansiranje projekata institucija  kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2018. godinu. Odluka o kriterijima je objavljena na web stranici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo).

II Sredstva

Sredstva za tekući grant „Sufinansiranje projekata institucija  kulture u Bosni i Hercegovini“, u iznosu od 3.097.000,00 KM predviđena su u budžetu Ministarstva za 2018. godinu na poziciji „Tekući transferi i grantovi“.

Sredstva se dodjeljuju za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture putem  javnоg konkursa i u skladu s kriterijima definiranim Odlukom o kriterijima.

Najmanji iznos sredstava koji se može dodijeliti iz ovog granta iznosi 5.000,00 KM a maksimalni do 500.000,00 KM.

III Pravo na podnošenje projekata

Pravo na podnošenje projekata na osnovu objavljenog javnog konkursa za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Sufinansiranje projekata institucija  kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2018. godinu imaju sljedeći pravni subjekti u Bosni i Hercegovini:

a) muzeji, biblioteke, kinoteke, galerije, pozorišta, kulturni centri, domovi kulture, arhivi, orkestri, filharmonije, zavodi za zaštitu kulturne baštine, akademije nauka i umjetnosti, likovne i muzičke akademije, akademije scenskih umjetnosti;

b) instituti, udruženja, fondacije i javne ustanove čija je jedna od djelatnosti u oblasti kulture;

c) vjerske zajednice za projekte koji se odnose naočuvanje kulturne i historijske baštine u Bosnii Hercegovini.

Subjekti koji su dobili sredstva za projekte u okviru javnog konkursa za  2015., 2016. i 2017.godinu i čiji su projekti u toku, mogu aplicirati na javni konkurs za 2018. godinu ukoliko izvršavaju obaveze iz zaključenog ugovora sa Ministarstvom.

Subjekti koji imaju pravo da apliciraju,  mogu biti podržani samo sa jednim projektom u okviru ovog granta.

IV Izuzeće

Ukoliko je podnosilac zahtjeva u periodu do 2018. godine dobio sredstva od Ministarstva, a nije izvršio svoje obaveze na osnovu zaključenog ugovora sa Ministarstvom, njegov zahtjev za dodjelu sredstava na osnovu javnog konkursa za 2018. godinu neće se uzimati u razmatranje.

Na dodjelu sredstava nemaju pravo subjekti čiji projekti svojim sadržajem na bilo koji način vrijeđaju vjerske ili etničke osjećaje pripadnika bilo kog naroda u Bosni i Hercegovini.

V Namjena sredstava

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine svojom odlukom dodjeljuje sredstva iz tekućeg granta za sufinansiranje projekata koji daju doprinos razvoju kulture u Bosni i Hercegovini i implementaciji prioriteta Strategije kulturne politike u Bosni i Hercegovini, i to kroz  podršku za sljedeće aktivnosti:

a)podršku  redovnom radu i programskim aktivnostima, te infrastrukturnim radovima  za subjekte iz člana 3.  stav (1) tačka a) Odluke o kriterijima (Prilog 7),

b)podršku manifestacijama u oblasti kulture,

c)podršku za realizaciju projekata odobrenih iz programa EU Kreativna Evropa,d)podršku vjerskim zajednicama za projekte koji se odnose na očuvanjekulturne i historijske baštine u Bosni i Hercegovini i izgradnju potrebne infrastrukture.

Troškovi reprezentacije koji se odnose na  ishranu i piće, ne mogu biti veći od 5% od ukupno odobrenog iznosa sredstava za podržani projekat; dok troškovi taksi usluga, goriva, te mobilnih telefona nisu prihvatljivi.

Sredstva se dodjeljuju namjenski korisniku sredstava za konkretan projekat u skladu s Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine te nije moguće vršiti naknadnu promjenu korisnika sredstava, niti promjenu samog projekta (npr. umjesto izabranog predložiti drugi projekat odnosno vršiti prenamjenu dodjeljenih sredstava).

Projekti sa kojima se aplicira, mogu biti i dvogodišnji  koji obuhvataju pored programskog sadržaja i infrastrukturne radove.

VI Kriteriji za vrednovanje podnesenih projekata

 

(1) Pri  razmatranju podnesenih projekata vrednuje  se:

a)kvalitet projekta i njegov doprinos razvoju kulture u  Bosni i Hercegovini u skladu sa prioritetima Strategije kulturne politike u Bosni i Hercegovini, i to kroz:

  •  jačanje kapaciteta kulturnih ustanova,
  •  povećanje učestvovanja i pristupa kulturi,
  •  promoviranje kulturnih vrijednosti i aktivnosti kroz sistem obrazovanja i putem medija,
  •  jačanje sektora kulturnih industrija,
  •  jačanje kapaciteta u oblasti kulturnog turizma,
  •  očuvanje kulturne i historijske baštine u Bosni i Hercegovini i izgradnji potrebne infrastrukture,
  •  učešće u programima Evropske unije i programima regionalne saradnje,
  •  promocija kulture na međunarodnom planu,
  •  projekti koji doprinose uspješnom predsjedavanju Bosne i Hercegovine Vijećem ministara kulture jugoistočne Evrope.

b)finansijski i operativni kapaciteti aplikanta, uključujući procjenu realiziranih projekata/programa u protekle tri godine, do sada ostvarena saradnja s međunarodnim partnerima i članstvo u međunarodnim i evropskim mrežama i asocijacijama,

c)održivost projekta i projektnih rezultata u periodu nakon završetka projekta,

d)izvodljivost projekta, projektnih aktivnosti, jasnost povezanosti cilja projekta s projektnim aktivnostima, broj građana koji su obuhvaćeni projektom (djeca, mladi, osobe s invaliditetom i sl.) i afirmiranje i angažman mladih umjetnika i stvaratelja,

e)troškovna efektivnost aktivnosti, odnosno usklađenost predviđenih troškova sa ukupnim budžetom projekta i jasna vidljivost traženih  sredstava za svaku od planiranih aktivnosti u okviru projekta.

(2) Vrednovanje projekata vrši se prema kriterijima i bodovima navedenim u Evaluacionom obrascu (Prilog 4)  koji je objevljen na web stranici Ministarstva, a koji obuhvataju:

a) tematske kriterije,

b) finansijske i operativne kapacitete aplikanta,

c) relevantnost projekta,

d) efektivnost i izvodljivost aktivnosti,

e) održivost aktivnosti i ciljeva,te

f) budžet i troškovnu efektivnost aktivnosti.

VII Potrebna dokumentacija i način dostavljanja

Podnosilac projekta za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Sufinansiranje projekata institucija  kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2018. godinu, obavezno prilaže sljedeću dokumentaciju:

a)aplikacioni obrazac, koji je sastavni dio Odluke o kriterijima (Prilog 1), sa prijedlogom projekta koji mora biti popunjen na računaru, potpisan i ovjeren službenim pečatom podnosioca projekta. Aplikacioni  obrazac mora biti popunjen na računaru,  u suprotnom se smatra neurednim i ne uzima se u razmatranje,

b)finansijski plan projekta, na obrascu za budžet koji je sastavni dio Odluke o kriterijima (Prilog 2), s izvorima prihoda i očekivanim rashodima koji mora biti popunjen na računaru, potpisan i ovjeren službenim pečatom podnosioca projekta. Obrazac za budžet mora biti popunjen na računaru,  u suprotnom se smatra neurednim i ne uzima se u razmatranje. U budžetu projekta mora biti jasno naznačeno za koje aktivnosti se traže sredstva od strane Ministarstva, a za koje aktivnosti su osigurana sredstva iz drugih izvora,

c)Izvod iz registra nadležnog organa u kojem je registriran podnositelj projekta, ne stariji od tri mjeseca,

d)statut, samo za podnosioce projekta iz člana 3. stav (1) tačke b) Odluke ( tj. institute, udruženja, fondacije i javne ustanove čija je jedna od djelatnosti u oblasti kulture),  a u slučaju da je bilo izmjena i dopuna statuta iste se dostavljaju uz osnovni statut,

e)uvjerenje o poreskoj registraciji podnosioca projekta (identifikacioni broj),

f)rješenje o razvrstavanju podnosioca projekta prema djelatnosti izdato od strane nadležnog zavoda za statistiku,

g)zvaničan dokument banke o otvaranju transakcionog računa podnosioca projekta (budžetski korisnici treba da dostave uredno potpisanu i službenim pečatom ovjerenu instrukciju za plaćanje koja podrazumijeva transakcioni račun banke, broj budžetske organizacije, vrstu prihoda i broj općine),

h)Subjekti koji su budžetski korisnici i posluju preko računa entiteta, kantona ili općine dužni su dostaviti potpisanu i pečatom ovjerenu Izjavu tog organa, a kojom se potvrđuje da nema smetnji da novac odobren za projekat bude na raspolaganju korisniku sredstava,

i)kopiju godišnjeg obračuna o poslovanju  podnosioca projekta za 2017. godinu, ovjereno od strane Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF-a), odnosno Finansijsko informatičke agencije (FIA),

j)izjava podnosioca projekta, čija forma je sastavni dio ove odluke (Prilog 3), potpisana od strane ovlaštene osobe i ovjerena službenim pečatom podnosioca projekta,

k)CD na kojem je snimljena dokumentacija iz tač. a) i b)  ovog stava,

l)ukoliko podnosilac projekta ne može dostaviti neki od obaveznih dokumenata na način predviđen ovom odlukom, dužan je o tome sačiniti pisano obrazloženje koje mora biti potpisano i ovjereno službenim pečatom podnosioca projekta i dostaviti isto uz ostalu raspoloživu projektnu dokumentaciju. Ukoliko se obrazloženje ocjeni opravdanim od strane Komisije takvi podnosioci projekta se uzimaju u razmatranje, kao izuzetak. 

Dokumentacija navedena pod  tač. a), b), h), j) i l) dostavlja se u originalu, dokumentacija  navedena pod  tač.  d) ,e) i f) dostavlja se u ovjerenoj kopiji ne starijoj od tri mjeseca, dokument pod tač. c) i g)  dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od tri mjeseca, dokument pod tačkom i) dostavlja se u kopiji ovjerenoj od strane Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF-a), odnosno Finansijsko informatičke agencije (FIA). CD se dostavlja sa snimljenom dokumentacijom iz tač. a) i b) .

Dokumentacija od tačke a) do tačke l) se dostavlja istim redosljedom kako je navedeno i mora biti uvezana u cjelinu sa numerisanim stranicama.  Dokumentacija koja ne bude uvezana na način kako je definirano neće biti uzeta u razmatranje i smatrat će se neurednom.

 Navedena dokumentacija se dostavlja u zatvorenoj koverti, istim redoslijedom kako je to gore navedeno,  ISKLJUČIVO PUTEM POŠTE Ministarstvu, sa naznakom:

„Javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta Sufinansiranje projekata institucija  kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2018. godinu,

Ministarstvo civilnih poslova,

Trg BiH 1, 71 000 Sarajevo“.

 Javni konkurs je otvoren do  20.08.2018. godine.

Dopuna dokumentacije koja stigne u roku u kome je objavljen javni konkurs će se prihvatiti, a koja stigne nakon zatvaranja javnog konkursa neće se prihvatiti.

Neblagovremene i nepotpune prijave ne uzimaju se u razmatranje.

Više informacija OVDJE.