Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine
Agencija za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine

Na osnovu Posebnog sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koje zastupa Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Švedske, koju zastupa Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida), za podršku provođenju programa FIGAP II (2017 – 2021) i Supsidijarnog sporazuma između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Gender centra – Centara za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske i Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine, te Pravila o organizaciji i radu FIGAP II Programa, a u skladu sa Godišnjim planom rada FIGAP II Programa za 2019.godinu, Agencija za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, objavljuje:

JAVNI POZIV
za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu sredstava nevladinim organizacijama i drugim organizacijama civilnog društva (vanistitucionalnim partnerima FIGAP II programa) koji će se finansirati iz sredstava FIGAP II programa

U okviru odobrenog budžeta FIGAP II programa za 2019. osigurana su grant sredstva u iznosu od 80.000,00 KM koja su namijenjena za projekte nevladinih organizacija (vaninstitucionalnih partnera) po prioritetnim oblastima GAP BiH/FIGAP II. Grant sredstva se dodjeljuju u skladu sa Priručnikom za dodjelu sredstava/grantova u okviru FIGAP II programa, koji je integralni dio navedenog Posebnog sporazuma. Priručnik sadrži Smjernice za izradu projektnih prijedloga i kriterija za dodjelu projekata koji se finansiraju iz FIGAP II programa i Prijavni obrazac za projektne prijedloge vaninstitucionalnih partnera.
Naziv granta: Grant sredstva nevladinim organizacijama za projekte u prioritetnoj oblasti GAP BiH: Rod i sigurnost

Namjena granta je podrška nevladinim organizacijama za projekte koji doprinose implementaciji Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih Nacija 1325 (UNSCR 1325) i Akcionog plana za implemenatciju UNSCR 1325 u BiH za period 2018-2022. (Službeni glasnik BiH 1/19).

Grant sredstvima će biti podržani projekti koji su usmjereni na povećanje stepena ljudske sigurnosti kroz prizmu rodne ravnopravnosti (strateški cilj 2 Akcionog plana) sa fokusom na:
– Rodni aspekt aktuelnih sigurnosnih prijetnji i izazova (kao što je nasilni ekstremizam, povećan broj migranata, posljedice klimatskih promjena, itd) uključujući analize, promotivne, edukativne i druge aktivnosti koje će biti usmjerene na:
o Ulogu i učešće žena u prevenciji nasilnog ekstremizma, sprečavanju govora mržnje, te promociji dijaloga i nenasilnog rješavanja konflikata;
o Podršku i pomoć ženama i djevojčicamau slučajevima kriznih i vanrednih situacija sa posebnim naglaskom na migrantsku krizu u BiH;
– Prevenciju svih oblika rodno zasnovanog ugrožavanja svakodnevne sigurnosti građana i građanki u BiH (lična, ekonomska, politička, ekološka sigurnost, sigurnost zajednice) – podrška lokalizaciji UNSCR 1325;
– Psihosocijalno i ekonomsko osnaživanje preživjelih žratva seksualnog nasilja i drugih oblika stradanja tokom sukoba u BiH;
– Podršku i pomoć žrtvama trgovine ljudima u procesu njihove rehabilitacije i reintegracije u društvo i jačanje kapaciteta subjekata prevencije i zaštite od trgovine osobama, posebno ženama i djevojčicama;
– Promociju ravnopravnog učešća žena u donošenju odluka, te u odbrambenim, sigurnosnim i mirovnim strukturama, kao i u domaćim i međunarodnim pregovorima.

Projektni prijedlozi se dostavljaju u skladu sa projektnom dokumentacijom i moraju biti računarski obrađeni i projekat mora biti dostavljen u i elektronskoj formi (CD). Prijedlog projekta se dostavlja u štampanom obliku u originalu i dvije (2) kopije, na kojima će jasno pisati: “ORIGINAL PROJEKTA” i “KOPIJA PROJEKTA”. CD se dostavlja u koverti sa originalom. Original projekta i kopije trebaju biti zapečaćeni u neprovidnoj koverti, sa pečatom ili potpisom, imenom i adresom podnosioca, na kojoj će stajati: „PRIJEDLOG PROJEKTA ZA FIGAP II PROGRAM – NE OTVARATI”.

Projektni prijedlozi se dostavljaju lično ili putem pošte na adresu:
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH,
Agencije za ravnopravnost spolova BiH,
Dubrovačka 6, 71000 Sarajevo. Tokom radnih dana (ponedeljak – petak, od 10h do 16h), najkasnije do 17.12.2019. godine.
Svi prijedlozi koji budu dostavljeni nakon ovog datuma neće biti razmatrani uključujući i prijedloge koji budu dostavljeni poštom nakon tog datuma.

Sva potrebna dokumentacija kao i dodatne informacije se mogu pronaći na web stranici Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice https://arsbih.gov.ba/, na web stranici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine http://www.mhrr.gov.ba/ te se također mogu preuzeti u prostorijama Agencije, ulica Dubrovačka 6, 71000 Sarajevo.

Sljedeći dokumenti dostupni su na stranici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH (u dijelu javni pozivi):
– Javni poziv (potpisan)
– Priručnik o dodjeli sredstava iz FIGAP programa
– Prijavni obrazac

http://mhrr.gov.ba/default.aspx?langTag=bs-BA&template_id=127&pageIndex=1