I Predmet

Predmet javnog poziva je dodjela sredstava za podršku unapređenju privrednih aktivnosti i poboljšanja poslovanja privrednih društava, planiranih i raspoloživih u budžetu Ministarstva industrije, energetike i rudarstva za 2018.godinu na kontu tekući grantovi.

Ukupan iznos sredstava za dodjelu po javnom pozivu iznosi 1.230.000 KM.

Dodjela sredstava izvršiće se u skladu sa Odlukom o uslovima i kriterijumima za utrošak novčanih sredstava Tekućeg granta – Podrška unapređenju privrednih aktivnosti i poboljšanja poslovanja privrednih društava („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 105/18).

II Namjena

Cilj dodjele sredstava je podrška unapređenju poslovnih procesa i efikasnosti poslovanja privrednih društava, podizanjem nivoa kvaliteta poslovanja, povećanja proizvodnih kapaciteta i obima proizvodnje; podrška unapređenju tehnoloških procesa i uvođenja informacionih tehnologija, kao i povećanju zaposlenosti i izvoza u sektoru prerađivačke industrije Republike Srpske.

Novčana sredstva dodjeljuju se za realizaciju budućih projekata koji imaju neku od sljedećih namjena:

 1. nabavku proizvodnih mašina ili dijelova ili proizvodne opreme,
 2. nabavku specijalizovanih softverskih paketa za unapređenje poslovnih procesa,
 3. uvođenje standarda upravljanja kvalitetom (ISO 9000) ili standarda upravljanja bezbjednošću informacija (ISO 27000) ili sistema kontrolinga ili akreditovanja kod međunarodno priznatog akreditacionog tijela ili obilježavanja proizvoda sa „CE“ znakom usaglašenosti,
 4. izradu industrijskog dizajna odnosno redizajna proizvoda ili ambalaže,
 5. uvođenje procesa proizvodnje novog proizvoda ili pružanje nove usluge,
 6. provođenje marketing kampanje za novi proizvod ili uslugu ili osvajanje novog tržišta.

Privredni subjekti mogu prijaviti projekat koji se odnosi na više namjena, ali jedna mora biti označena kao prioritetna na osnovu čega će se vršiti bodovanje.

III Uslovi za učestvovanje na javnom pozivu

Korisnik novčanih sredstava po osnovu ovog javnog poziva može biti svaki privredni subjekt ako ispunjava sljedeće uslove:

 1. da je registrovan u formi privrednog društva,
 2. da ima registrovano sjedište na teritoriji Republike Srpske,
 3. da je pretežna djelatnost privrednog subjekta – Područje C – PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA iz Uredbe o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 8/14),
 4. da dostavi izrađen projekat u formi poslovnog plana,
 5. da nema dospjelih, a neizmirenih poreskih obaveza, ili da ima zaključen sporazum o izmirenju poreskih obaveza,
 6. da je opravdao utrošak podsticajnih sredstava, bilo koje vrste i namjene, koja su mu dodijeljena iz budžeta Republike Srpske u periodu od pet godina prije godine u kojoj se raspisuje javni poziv,
 7. da nema dugovanja za neisplaćene neto plate prema svojim zaposlenim radnicima,
 8. da ima najmanje jedno zaposleno lice, na dan objavljivanja javnog poziva.

 

Maksimalan iznos novčanih sredstava koji se može odobriti jednom privrednom subjektu iznosi 200.000 KM i ne može biti veći od vrijednosti projekta iz prijave privrednog subjekta.

Vrijednost projekta od značaja za određivanje maksimalnog iznosa novčanih sredstava odgovara iznosu za koji se traži finansiranje iz granta po ovom javnom pozivu.

S obzirom na ograničen iznos ukupno raspoloživih novčanih sredstva, sredstva će biti dodjeljena najbolje rangiranim privrednim subjektima, u opadajućem redoslijedu, dok ne budu u potpunosti potrošena.

V Spisak potrebne dokumentacije

Uz Prijavu na Javni poziv, koja se podnosi isključivo na propisanom obrascu (Prilog br.1), privredni subjekt je obavezan dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Izvod iz sudskog registra koji nije stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave na javni poziv (kopija)
 2. Kopiju bilansa uspjeha i bilansa stanja po završnom računu za 2017. godinu
 3. Projekat u formi poslovnog plana,
 4. Izvod iz projekta urađen prema obrascu (Prilog 2),
 5. Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje BiH o vrijednosti ukupno ostvarenog izvoza privrednog društva po vrsti proizvoda (po tarifnim oznakama) u 2017.godini i u 2018.godini, na dan 31.10.2018.godine;
 6. Ovjerenu izjavu odgovornog lica da je opravdao utrošak podsticajnih sredstava bilo koje vrste i namjene koja mu je dodjeljena iz budžeta Republike Srpske u periodu od pet godina prije godine kada se raspisuje javni poziv;
 7. Ovjerenu izjavu odgovornog lica da nema dugovanja za neisplaćene plate prema zaposlenim radnicima,
 8. Ovjerenu izjavu odgovornog lica da je privredni subjekt pogođen elementarnom nepogodom u posljednjih pet godina, računajući i godinu u kojoj se raspisuje javni poziv, zbog koje je pretrpio značajnu materijalnu štetu, a koja mu nije nadoknađena iz republičkog ili budžeta jedinice lokalne samouprave po nekom drugom osnovu sa dokazima o postojanju štete.

Obrasci – Prilog 1 i  Prilog 2, mogu se preuzeti sa internet stranice Ministarstva industrije, energetike i rudarstva: www.vladars.net /Ministarstva / Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva/ Javni pozivi i nabavke.

Na konkurs se može dostaviti samo jedan projekat.

U slučaju da je privredni subjekt podnio zahtjev kod nadležnog organa za izdavanje dokumenta, ali mu isti nije izdat do dana podnošenja prijave na konkurs, obavezan je da priloži kopiju zahtjeva kojim je traženo izdavanje predmetnog dokumenta, s tim da je dokument odmah po dobijanju dužan dostaviti Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva.

Izjave pod tačkom 6, 7. i 8. moraju biti dostavljene na memorandumu privrednog društva, ovjerene pečatom i potpisane od strane odgovornog lica.

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva pribavlja po službenoj dužnosti dokaze o:

 • razvrstavanju privrednog subjekta po djelatnosti,
 • izmirenim poreskim obavezama privrednog subjekta i
 • prijavljenim zaposlenim radnicima privrednog subjekta sa stanjem na dan 31.12.2017. godine i 31.10.2018.godine

VI Način razmatranja prijava

 Prijave na javni konkurs razmatra Komisija za sprovođenje postupka dodjele sredstava za podršku unapređenju privrednih aktivnosti i poboljšanja poslovanja privrednih društava (u daljem tekstu: Komisija).

Zadatak Komisije je da sprovede postupak dodjele novčanih sredstava, a što obavezno obuhvata:

 • razmatranje prijava privrednih subjekata na javni poziv u pogledu blagovremenosti, potpunosti i dopuštenosti,
 • provjeru ispunjenosti uslova,
 • razmatranje projekata,
 • ocjenu i bodovanje prijava privrednih subjekata i
 • utvrđivanje prijedloga rang-liste sa iznosima novčanih sredstava za dodjelu.

 Neblagovremene, nepotpune i nedopuštene prijave neće se razmatrati.

 VII Obaveze budućih korisnika

Privredni subjekt kojem su odobrena sredstva zaključuje sa Ministarstvom industrije, energetike i rudarstva Ugovor o dodjeli sredstava, kojim će se definisati međusobna prava i obaveze.

Privredni subjekt prijavljuje projekat koji će se realizovati najkasnije u roku od godinu dana od dana isplate sredstava.

Privredni subjekt prilikom zaključenja Ugovora od dodjeli sredstava obavezan je da dostavi bjanko potpisanu i ovjerenu mjenicu sa potpisanom mjeničnom izjavom, kao instrument obezbjeđenja povrata sredstava u slučaju neispunjenja ugovorenih obaveza ili nenamjenskog utroška sredstava.

Privredni subjekt dostavlja Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava sa pripadajućim dokazima nakon isteka roka za realizaciju projekta.

VIII Način, mjesto i vrijeme podnošenja prijave

 Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na internet stranici Ministarstva industrije, energetike i rudarstva www.vladars.net /Ministarstva / Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva/ Javni pozivi i nabavke i isti ostaje otvoren 7 dana  od dana objavljivanja u „Glasu Srpske“.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom slati isključivo putem pošte na adresu:„Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, Trg Republike Srpske br.1, 78 000 Banja Luka, sa naznakom Komisija za sprovođenje postupka dodjele sredstava za podršku unapređenju privrednih aktivnosti i poboljšanja poslovanja privrednih društava-NE OTVARATI.“

Više informacija OVDJE