MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA SAD
AMBASADA SAD U SARAJEVU, KANCELARIJA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
POZIV ZA DOSTAVU PROJEKATA 

Naziv programa:                                    PROGRAM MALIH GRANTOVA ZA PROJEKTE OSNAŽIVANJA ŽENA

Broj poziva:                                            001-FY2019

Rok za prijavu:                                       Petak, 21. decembar 2018.

CFDA broj:                                              19.900

Trajanje perioda implementacije:         12 mjeseci

Očekivani broj dodijeljenih grantova: Do 15, u zavisnosti od iznosa pojedinačnih grantova

Iznosi grantova:                                     Dodijeljena sredstva mogu iznositi od 1.000 do 25.000 USD.

Ukupan iznos raspoloživih fondova:   300.000 USD

Vrsta finansiranja:                                  FY17/18 Program pomoći za Evropu, Evroaziju i Centralnu Aziju (AEECA) u skladu sa Foreign Assistance Act

Predviđeni datum dodjele sredstava: Maj/jun 2019.

Vrsta instrumenta za finansiranje:      Grant, Fixed Amount Award (FAA)

Kancelarija za odnose s javnošću Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini objavljuje Poziv za dostavu projekata za Program malih grantova za projekte osnaživanja žena.

Ambasada SAD prima stotine prijedloga projekata i potrebno je određeno vrijeme da se pažljivo razmotre sve prijave.  Očekujemo da ćemo biti u prilici da obavijestimo podnosioce o statusu njihovih projekata  u periodu od  4-6 mjeseci od datuma zaključenja ovog Poziva.  Odluke o finansiranju zavise od raspoloživosti sredstava.  Ambasada SAD zadržava pravo da otkaže ovaj Poziv u bilo kom trenutku bez ikakve obaveze prema bilo kom podnosiocu prijedloga projekta.

Za više informacija, obratite nam se na broj telefona: + 387 33 704-344, 704-285, 704-300, faks:  + 387 33 704-432 ili adresu e-pošte WomenBiH@state.gov

PROGRAM MALIH GRANTOVA ZA PROJEKTE OSNAŽIVANJA ŽENA

Ovaj program podržava inicijative osmišljene da promovišu liderstvo žena i politički, ekonomski i društveni napredak žena širom Bosne i Hercegovine.  Posebno pozdravljamo prijedloge projekata koji žene s liderskim potencijalom opskrbljuju vještinama i znanjem kako bi se efikasno zalagale za svoja prava i postale lideri mišljenja, uspješni komunikatori i poslovne žene.

TEME PROJEKTA

Projekti bi se trebali baviti jednom od sljedećih tema:

 • Ekonomsko osnaživanje žena i djevojaka (prijedlozi ne mogu uključivati stručnu obuku)
 • Promocija glasa i liderstva žena na pitanjima koja utiču na sve građane BiH
 • Osnaživanje djevojaka i mladih žena kako bi postale liderice u svojim školama, zajednicama i zemlji
 • Sprečavanje rodno zasnovanog nasilja
 • Jačanje javne svijesti o zdravstvenim problemima žena

PERIOD PROVOĐENJA PROJEKTA

Budžet za individualne prijedloge projekata za Program malih grantova za projekte osnaživanja žena ne bi trebalo da prelazi 25.000 USD a programske aktivnosti treba da se odvijaju između aprila/maja 2019. i aprila/maja 2020. godine.

USLOVI ZA PRIJAVU

C1. Ko se može prijaviti:  Pravo na prijavu imaju neprofitne organizacije (uključujući i think tankove, organizacije građanskog društva i nevladine organizacije), obrazovne institucije i nezavisni mediji koji imaju sjedište i zakonski su registrovani u Bosni i Hercegovini. Američke ili druge organizacije iz donatorskih zemalja i pojedinci nisu prihvatljivi za grant sredstva u okviru ovog programa. Grantovi se generalno dodjeljuju samo organizacijama.

C2. Ostali uslovi u pogledu ispunjavanja uslova za prijavu na poziv:  Da bi mogle prijaviti projekte za dodjelu sredstava, sve organizacije (s izuzetkom obrazovnih institucija i pojedinaca) moraju imati jedinstveni DUNS broj i važeću registraciju na stranici www.SAM.gov. Pogledajte Odjeljak E za informacije o tome kako pribaviti ove registracije.

C3. Prijedlozi projekata prethodnih korisnika grantova:  Organizacije mogu dostaviti samo jedan prijedlog po programu. Organizacije koje su u prethodnom ciklusu dobile grant iz Programa malih grantova za projekte osnaživanja žena a nisu završile svoje projekte nemaju pravo da se prijave za još jedan mali grant u okviru istog programa sve dok ne dostave svoje finalne izvještaje, ali se i dalje mogu prijaviti za grantove iz Programa malih grantova Democracy Commission ili Programa malih grantova za projekte međuetničkog pomirenja i mlade.

INFORMACIJE O PRIJAVI I PODNOŠENJU PRIJAVE

D1.  Obavezni obrasci za prijavu:  Vaša prijava ne može se razmotriti ukoliko ne sadrži sve elemente navedene u nastavku.  Svi obrasci i uputstva su dostupni na našoj web stranici.

Napomena:  Pribavljanje DUNS broja i registracija u SAM sistemu može potrajati do mjesec dana.  Preporučujemo da što prije pokrenete ovaj proces, jer ne možemo razmatrati projekte ukoliko nije pribavljen DUNS broj i obavljena registracija na stranici SAM.gov.

 • SF-424 (Zahtjev za federalnu pomoć – organizacije). Postarajte se da uključite svoj DUNS broj u prijavu.
 • SF424A  (Budžetske informacije za programe koji nisu izgradnja)
 • SF424B (Garancija za programe koji nisu izgradnja)
 • Prijedlog projekta (maksimalno 6 stranica): Prijedlog bi trebao sadržavati dovoljno informacija kako bi svi koji nisu upoznati s projektom razumjeli šta tačno podnosilac prijedloga želi postići projektom.
 • Screenshoot vaše registracije na stranici SAM ili odštampan dokumenat vaše registracije sa web stranice SAM.gov. 

D2. Opšta uputstva: Pažljivo pročitajte sva uputstva – prijedlozi projekata koji ne ispunjavaju navedene uslove neće se razmatrati za finansiranje.

 • Svi prijedlozi projekata moraju biti napisani i dostavljeni na engleskom jeziku.
 • Prijedlozi ne mogu biti duži od 6 stranica (uključujući budžet i kontrolnu listu), u fontu Times New Roman, veličine slova 12.
 • Sva polja u obrascu prijave za grant i kontrolnoj listi moraju biti popunjena i poslata kao jedinstven dokument putem e-maila.
 • Trajanje projekta ne može biti duže od 12 mjeseci.
 • Grantovi se obično dodjeljuju jednokratno, a prijedlozi za nastavak već provedenih programa se obično ne finansiraju.  Ako tražite podršku za finansiranje nastavka projekta koji ste ranije implementirali, morate navesti jako dobro objašnjenje zašto je potrebno ponavljanje.
 • Popunjenu prijavu pošaljite na sljedeću e-mail adresu: WomenBiH@state.gov 

Rok za podnošenje prijedloga projekata/prateće dokumentacije za male grantove za projekte osnaživanja žena je 21. decembar 2018. godine do 17:00 sati. 

D3. Budžetske smjernice: Prijave koje ne ispunjavaju uslove u pogledu budžeta navedene u nastavku neće se razmatrati za finansiranje.

 • Detaljan budžet treba da bude izražen u američkim dolarima, s maksimalnim iznosom od 25.000 USD.
 • Budžet NE treba  uključivati troškove PDV-a.
 • Budžetski troškovi trebaju biti grupisani u sljedeće kategorije:
  • Troškovi koji se odnose na osoblje (plate za osoblje vaše organizacije, naknade za menadžera projekta, koordinatora projekta/asistenta na projektu i/ili računovođu)
  • Doprinosi (doprinosi za socijalno i penzijsko osiguranje)
  • Putovanja (troškovi prevoza, smještaj, obroci i sporedni izdaci)
  • Potrepštine  i oprema (kancelarijski pribor i drugi materijali za implementaciju projekta)
  • Ugovorne stavke (naknade za trenere, moderatore, stručnjake i edukatore, koji inače NE rade za vašu organizaciju ali su angažovani za realizaciju određenih projektnih aktivnosti, štampanje promotivnih materijala, iznajmljivanje prostora/opreme, emitovanje TV i radio emisija, izradu web stranice i druge ugovorne stavke neophodne za implementaciju projekta).
  • Ostali direktni troškovi: (iznajmljivanje kancelarija, komunalije, telefon/faks/internet, kancelarijski pribor, bankovni troškovi itd.)
 • Zbir troškova koji se odnose na osoblje, doprinose i ostale direktne troškove ne smije premašiti 30% ukupnog iznosa dodijeljenih sredstava.
 • Troškovi za hranu ili piće ne smiju premašiti 5% ukupnog iznosa dodijeljenih sredstava.
 • Ukupni troškovi promotivnih materijala (brošure, baneri, majice, plakati, letci i sl.) ne smiju premašiti 10% ukupnog iznosa dodijeljenih sredstava.
 • Alkohol, zabavni sadržaji ili “razni” troškovi nisu dozvoljeni.
 • Troškovi nastali prije datuma početka perioda granta neće biti nadoknađeni.   

Sredstva granta se ne mogu koristiti za sljedeće:

 • Dugoročne potrebe u oblasti infrastrukture
 • Materijal i oprema (osim ako nisu nabavljeni u svrhu pružanja obuke učesnicima)
 • Sredstva se ne mogu koristiti za plaćanje putovanja u SAD ili za turističke grantove. Projekti koji uključuju regionalna putovanja razmatrat će se od slučaja do slučaja i moraju imati jasno obrazloženje zašto je putovanje sastavni dio projekta.
 • Pružanje direktnih socijalnih usluga stanovništvu
 • Stručno usavršavanje, na primjer obuka za učesnike u šivanju, uzgajanju pčela, pletenju itd.
 • Pristrasne političke aktivnosti (Napomena: dozvoljena je nepristrasna izborna edukacija, kao i aktivnosti informisanja javnosti).
 • Finansiranje dobrotvornih aktivnosti i humanitarne pomoći, komercijalnih projekata ili kampanja za prikupljanje sredstava

D4.  Kriteriji procjene: Svi prijedlozi projekata će biti ocijenjeni od strane panela za Osnaživanje žena na osnovu kriterija navedenih u nastavku.

 • Usklađenost sa uputstvima za podnošenje prijedloga projekata i uključivanje obaveznih komponenti
 • Jasno identifikovani ciljevi i ciljna publika
 • Kvalitetno razvijen plan aktivnosti koji jasno podržava ciljeve programa
 • Konkretan i logičan budžet
 • Održivost projekta
 • Implementacijski kapacitet podnosioca prijedloga     

D5. Uputstvo za prijavu: Molimo vas da pažljivo pročitate i odgovorite na svako pitanje u skladu sa uputstvima.  Izostavljanje bilo koje tražene informacije će odložiti procjenu vašeg prijedloga projekta i može rezultirati njegovom eliminacijom iz razmatranja.

Vrsta programa:  Naznačite za koji program se prijavljujete.                            

Kontaktne informacije podnosioca prijedloga:

 • Naziv organizacije:  Navedite naziv organizacije pod kojim je zakonski registrovana.
 • Ime i funkcija osobe za kontakt: Ime i funkcija koordinatora projekta ili osobe koja je ovlaštena za potpisivanje službenih dokumenata, ako to nije koordinator projekta.
 • Adresa/poštanski broj i grad
 • Broj telefona                       
 • E-mail: Navedite e-mail adresu vaše organizacije i e-mail adresu koordinatora projekta.

Osnovne informacije o prijedlogu projekta

 • Naziv projekta:
 • Zahtijevani iznos (USD)/Iznos sufinansiranja  (USD)/Ukupni troškovi (USD):Navedite iznos sredstava koja ste tražili od ambasade. Ukoliko se projekat finansira i iz drugih  izvora (vlastito učešće, drugi donator, druga organizacija koja pokriva dio troškova projekta) navedite iznose sufinansiranja. Navedite ukupne troškove projekta (zbir prethodna dva iznosa).
 • Kratka prezentacija projekta: U 50 ili manje riječi opišite o čemu se radi o vašem projektu i zašto bi trebao dobiti podršku ambasade SAD.
 • Opis problema: Jasno identifikujte problem kojim će se vaš projekat baviti, uključujući i sažetak osnovnih podataka kao kontekst, ako je potrebno.  Na primjer: “Nivo zaposlenosti žena u mojoj zajednici nije zadovoljavajući.  Mnoge se bave proizvodnjom prehrambenih proizvoda ili rukotvorina, ali nisu u mogućnosti da dobro zarade na taj način jer prodaju robu samo na lokalnim vašarima.”
 • Ciljevi i svrhe projektaObjasnite kako želite riješiti dati problem tako što ćete objasniti ciljeve i svrhu vašeg projekta.  U skladu s gore navedenim primjerom, cilj projekta može biti “Smanjiti nezaposlenost žena u mojoj zajednici osnaživanjem žena koje se bave zanatima kako bi stekle vještine koje ce im pomoći da prodaju svoje proizvode  na širem tržištu”, a svrha može biti “Obučiti učesnike da plasiraju svoje proizvode i prodaju ih na online tržištima.”   
 • Opis projektnih aktivnostiObjasnite aktivnosti koje planirate implementirati u okviru vašeg projekta i kako ćete tim aktivnostima postići ciljeve projekta koje ste opisali iznad.  Ako planirate radionice, objasnite o koliko radionica se radi, šta će biti njihova tema i koliko učesnika će učestvovati.  Primjer:  “Moj projekat će organizovati seriju od tri radionice za 25 žena koje se bave zanatima, gdje će imati priliku da uče o marketingu, cijenama i kako koristiti postojeća digitalna tržišta za prodaju svojih proizvoda.” 
 • Lokacije aktivnostiNavedite gradove/zajednice u kojima će se odvijati projektne aktivnosti.
 • Korisnici projektaOpišite ko su planirani korisnici vašeg projekta, uključujući njihov procijenjeni broj i dobni raspon, npr. “Oko 50 nezaposlenih žena u Čapljini, u starosnoj skupini od  25-40 godina” ili “oko 100 srednjoškolaca u Rogatici”.
 • Vremenski rokovi  projektaNavedite trajanje projekta u mjesecima.  Ako imate konkretan vremenski okvir, navedite datume i objasnite zašto se vaš projekat mora provoditi unutar tog vremenskog okvira.
 • Projektni partneri: Ako implementirate svoj projekat zajedno sa nekim drugim organizacijama, navedite nazive tih partnerskih organizacija i vrstu njihovog angažmana.  Partnerska organizacija je organizacija sa kojom radite na razvoju i implementaciji projekta. Partnerske organizacije takođe treba da pribave DUNS broj.  Napomena: ugovarači koji angažujete za isporuku robe ili usluga, kao što su treneri, web programeri ili dobavljači NISU partnerske organizacije.
 • Ključno osobljeNavedite imena, funkcije i uloge ključnog osoblja uključenog u projekat, uključujući osoblje organizacije i sve stručnjake ili trenere koji ćete angažovati na implementaciji projekta.  Dajte kratak pregled (1-2 rečenice) njihovog iskustva/kvalifikacija. 
 • Očekivani rezultati projekta:  Objasnite koje se rezultate nadate postići i kako ćete mjeriti uspjeh projekta.  Na primjer: “Kao rezultat mog projekta, žene koje se bave zanatima i preduzetnice će steći vještine koje su im potrebne za prodaju njihovih proizvoda putem interneta.  Da bih izmjerio(la) uspjeh programa, provešću anketu sa učesnicima da saznam koliko se povećalo njihovo znanje, a takođe ću izvijestiti i o tome koliko je učesnika počelo prodavati svoje proizvode putem interneta ili ima konkretne planove da to učini u bliskoj budućnosti.”
 • Održivost projektaObjasnite svoje planove o aktivnostima praćenja rezultata nakon perioda implementacije granta koje će osigurati nastavak uticaja projekta.  Primjer: “Nakon serije radionica, učesnici će nastaviti da se sastaju i služe kao mreža podrške jedni drugima, a i kao mentori drugim ženama koje se bave zanatima i preduzetnicama.”
 • Osnovni podaci o provedbenoj organizacijiUkratko objasnite misiju organizacije, primjere prošlih i aktuelnih programa koji su implementirani, kao i tehničke i upravljačke kapacitete.
 • Prethodne aktivnosti finansirane od strane vlade SADNavedite da li je organizacija koja realizira projekat ranije finansirana od strane vlade SAD.  Ako jeste, navedite nazive projekata te godinu dodjele i iznos sredstava dodijeljenih za svaki od projekata. 

Detaljni budžet:

Predstavite budžet u formi tabele, u iznosima predstavljenim u američkim dolarima, gdje će budžet biti podijeljen na kategorije definisane u prijavi.  Učešće u troškovima (sufinansiranje) nije obavezno.  Međutim, Dobitnik granta može na dobrovoljnoj osnovi prezentovati vlastito učešće u troškovima ili učešće neke druge organizacije, uključujući i ne-novčane doprinose. Izostanak učešća u troškovima  (sufinansiranja) neće na bilo koji način uticati na procjenu projekta. Ako dobitnik granta uključi učešće u troškovima u prijedlog projekta, njegova je odgovornost da obezbijedi dodatna sredstva i opravda troškove.

Opis budžeta:

Objasnite svoj budžet u formi narativa, detaljno opišite dužnosti osoblja, navedite imena trenera/moderatora/stručnjaka i osoblja projekta i analizu troškova putovanja i smještaja (tj. koliko ljudi, koliko noćenja, dnevni troškovi po osobi).

KAKO PRIBAVITI POTREBNE REGISTRACIJE

E1. Ko mora pribaviti registracije?  Sve organizacije koje prijavljuju projekte za finansiranje (osim pojedinaca i obrazovnih institucija) moraju pribaviti ove registracije.  Sve su besplatne:

 • Jedinstveni identifikator kompanije Dun & Bradstreet (DUNS broj)
 • NCAGE/CAGE kod
 • Registracija na stranici www.SAM.gov

E2.  Prvo, pribavite svoj DUNS broj

Koristite ovaj link kako biste dobili svoj DUNS broj.

Sistem je postavljen tako da bude user-friendly i preporučujemo vam da ga koristite kako biste dobili svoj DUNS broj za sebe. Međutim, ako imate problema, možete potražiti dodatnu pomoć od:

Da biste pribavili DUNS broj kontaktirajte:
Zlata Mulać
Bisnode BH, Direktor
Bisnode BH, Skenderpašina br. 1, 71000 Sarajevo
zlata.mulac@bisnode.com
Tel:  +387 61 896 753
www.bisnode.ba

Imajte na umu da Bisnode naplaćuje naknadu za ovu uslugu.

E3.  Zatim, pribavite svoj NCAGE/CAGE kôd

 • Da se prijavite, idite na stranicu  CAGE/NCAGE Code Request
 • Uputstva za proces prijave za NCAGE kod dostupna su ovdje.
 • Za pomoć po pitanju NCAGE kôda izvan Sjedinjenih Američkih Država, pozovite 1-269-961-7766
 • Za bilo kakve probleme kod pribavljanja NCAGE kôda, pošaljite e-mail na adresu NCAGE@dlis.dla.mil.

E4.  Nakon što dobijete vaš NCAGE kôd, kompletirajte svoju registraciju na stranici SAM.gov

 • Da biste se registrovali u SAM sistemu, idite na https://www.sam.gov.
 • Pročitajte kratki vodič o registraciji za grantove koji se nalazi u prilogu, te je dio paketa za prijavu objavljenog na web stranici Ambasade.
 • Registracija u sistemu SAM mora se obnoviti jednom godišnje tako da čak i ako ste već registrovani u SAM sistemu zbog eventualnog prethodnog granta, provjerite da li je vaša registracija još uvijek važeća.
 • Subjekti koji se registriraju u SAM-u moraju poslati pismo kojim imenuje ovlaštenog entitetskog administratora. Provjerite predložak pisma koji je dio programskog paketa.

Međutim, ako imate bilo kakvih problema pri registraciji u SAM.gov, koristite sljedeći link kako biste se registrirali za live chat, tako da SAM administratori mogu odgovoriti na vaša pitanja. Radno vrijeme ove usluge je od ponedjeljka do petka poslije 14:00 sati.

Sve organizacije moraju završiti registraciju do datuma predaje projekata.  Ne možemo pregledati projekte koji ne uključuju DUNS broj i dovršenu SAM.gov registraciju. Dopustite dovoljno vremena jer postupak može potrajati do 30 dana. Međutim, ako ne možete dovršiti registraciju SAM.gov do roka za prijavu 21. decembra 2018. godine, možete poslati ostale potrebne elemente i nastaviti sa SAM.gov registracijom. Ako dovršite registraciju i obavijestite Office of Public Affairs prije sastanka Odbora za ocjene, koji će se održati u februaru/martu 2019. godine, još uvijek možemo razmotriti vašu prijavu.

INFORMACIJE O ADMINISTRIRANJU GRANTOVA

F1. Obavještenja o grantu

Grant priprema, administrira i potpisuje Grant Officer i tim za administraciju granta.  Korisnik granta  ce imati pravo za nadoknadu troškova po grantu od datuma početka realizacije granta koji će biti naveden u  grant dokumentu, potpisanom od strane Grant Officera.  Grant dokumenat  je obavezujući dokumenat  i bit će dostavljen Korisniku granta na uvid i potpis putem e-maila.

Odluke o finansiranju uslovljene su sa raspoloživosti sredstava. Ukupni iznos za ovaj program ne smije biti veći od 300.000 USD. Ambasada SAD pridržava pravo otkazati ovu Obavijest o mogućnostima finansiranja u bilo koje vrijeme bez kakvih obaveza prema bilo kojem aplikantu.

Ako je prijedlog projekta odabran za finansiranje, Ministarstvo vanjskih poslova SAD nema obavezu da obezbijedi bilo kakva dodatna sredstva u budućnosti.  Ministarstvo vanjskih poslova SAD zadržava pravo da odluči o obnovi granta kako bi se povećala sredstva ili produžio period implementacije.

Objavljivanje ovog Poziva za dostavu projekata  ne predstavlja obavezu dodjele sredstava od strane vlade SAD niti obavezuje vladu SAD-a na plaćanje troškova nastalih tokom pripremanja i podnošenja prijedloga projekata. Štaviše, vlada SAD zadržava pravo odbijanja nekih ili svih primljenih prijedloga projekata.

Način plaćanja: Plaćanje iznosa dodijeljenih sredstava će se izvršiti u dvije ili tri rate.  Određeni postotak ukupnog iznosa granta, do 50%, će biti isplaćen odmah nakon potpisivanja granta i dostavljanja podataka o važećem bankovnom računu od strane Dobitnika granta. Međutim, ukoliko implementacija projekta zahtijeva postotak avansa veći od 50%, Kancelarija za odnose s javnošću može izvršiti plaćanje na osnovu obrazloženja Dobitnika granta.  Ostatak će biti isplaćen nakon podnošenja privremenih finalnih programskih i finansijskih izvještaja od strane Dobitnika granta.  Svaki grant dokument sadrži detaljne informacije o plaćanju.  Vlada Sjedinjenih Američkih Država ima pravo da zadrži posljednju uplatu u iznosu do 10% ukupnih dodijeljenih sredstava dok sve projektne aktivnosti ne budu završene, a finalni programski i finansijski izvještaji dostavljeni od strane Dobitnika granta i odobreni od strane Grant Officera i njegovog predstavnika, Grant Officer Representative.

F2. Odredbe i uslovi

Prije podnošenja prijave, podnosioci mogu pregledati sve odredbe i uslove i potrebne certifikate koji se odnose na ove grantove, kako bi bili sigurni da će moći da ih se pridržavaju. To uključuje 2 CFR 200, 2 CFR 600, certifikati i uvjeravanja, kao i Standardni uslovi i odredbe Ministarstva za državne službe, koji su dostupni ovde.

F.3. Uslovi u pogledu izvještavanja

Dobitnici grantova će biti dužni da dostave finansijske i programske izvještaje.  Grant dokument će sadrzavati informacije u vezi forme zahtjevanih izvještaja i  koliko često ovi izvještaji moraju biti dostavljeni.

KONTAKT INFORMACIJE UREDA ZA DODJELU GRANTOVA

Za više informacija, obratite nam se na broj telefona: + 387 33 704-344, 704-285, 704-300, faks:  + 387 33 704-432 ili e-mail  WomenBiH@state.gov

VAŽNA INFORMACIJA:

**Podnosioci prijedloga, obratite pažnju: Što se tiče obaveznog pribavljanja DUNS broja, Ambasada je saznala da kompanija Bisnode naplaćuje naknadu za neke od svojih usluga vezanih za pribavljanje DUNS identifikatora. Ako želite izbjeći plaćanje ove naknade, možete besplatno dobiti svoj DUNS broj direktno od kompanije Dun and Bradstreet.  Ostavite dovoljno vremena za ovaj proces koji može trajati do 30 dana.**