KONKURS ZA SUFINANSIRANJE NAUČNIH PUBLIKACIJA U 2019. GODINI

 Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo (u daljem tekstu: Ministarstvo) sufinansira sljedeće naučne publikacije:

  1. Naučne monografije
  2. Naučne časopise
  3. Zbornike

Pravo prijave na konkurs imaju autori naučnih publikacija upisani u Registar istraživača koji se vodi pri Ministarstvu, odnosno E-CRIS.RS sistem, visokoškolske ustanove, naučnoistraživačke organizacije upisane u Registar naučnoistraživačkih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu (odnosi se na institute i udruženja) i ovlašćeni izdavači naučnih publikacija, po određenom, konkretnom zahtjevu za svaku naučnu publikaciju pojedinačno.

U skladu sa Planom raspodjele budžetskih sredstava Ministarstva za 2019. godinu, ukupna sredstva za ovu namjenu iznose 120.000,00 KM. Ministarstvo zadržava pravo da u toku godine izvrši korekciju visine finansijskih sredstava za ovu namjenu, u skladu sa raspoloživim sredstvima u 2019. godini.

Za izbor i vrednovanje naučnih publikacija ministar će imenovati stručnu komisiju.

NAČIN, MJESTO I VRIJEME PRIJAVE NA KONKURS

Rok za dostavljanje prijava na Konkurs za sufinansiranje naučnih publikacija za 2019. godinu je 15.11.2019. godine.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati poštom na adresu:

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, Trg Republike Srpske br. 1, 78000 Banja Luka,

sa obaveznom naznakom “Prijava na konkurs za sufinansiranje naučnih publikacija”.

Učesnici  konkursa prijave mogu predati i lično na centralni protokol Vlade Republike Srpske (Administrativni centar Vlade Republike Srpske, lamela A, prizemlje).

Obrasci «Prijava na konkurs« za svaku naučnu publikaciju pojedinačno, mogu se preuzeti sa veb portala Vlade Republike Srpske www.vladars.net (stranica Ministarstva, rubrika KONKURSI/KONKURSI NAUKE), kao i u Ministarstvu, Trg Republike Srpske br. 1, Banja Luka, lamela B, treći sprat,  kancelarija broj 9.

Dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na brojeve telefona 051/338-718, 051/338-726.