На основу члана 91. Закона о туризму  („Службени гласник Републике Српске“, 45/17) и члана 6. Уредбе о условима и критеријумима за додјелу намјенских средстава за развој туризма („Службени гласник Републике Српске”, 01/18 и 49/20),  Министарство трговине и туризма, р а с п и с у ј е

 

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА  У  ОБЛАСТИ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА У 2020. ГОДИНИ

 

Члан 1.

(1) Предмет Јавног конкурса је финансирање пројеката у области туризма и угоститељства из намјенских средстава за развој туризма у складу са буџетом Министарства трговине и туризма (у даљем тексту: Министарство) за 2020. годину, на начин и у поступку који је прописан Уредбом о условима и критеријумима за додјелу намјенских средстава за развој туризма („Службени гласник Републике Српске”, бр. 01/18 и 49/20) (у даљем тексту: Уредба).

(2) У 2020. години Министарство ће путем Јавног конкурса (у даљем тексту: Конкурс) финансирати/суфинансирати сљедећe  пројектнe активности:

1) активности на непосредној реализацији туристичких манифестација (сајмови, фестивали, конгреси, конференције, стручне радионице, традиционалне манифестације, изложбе и слично), као и штампање публикација, стручних часописа и промотивног материјала из области туризма, подршка промоцији туризма у електронским и штампаним медијима,

2)  изградњу туристичке инфраструктуре и туристичке супраструктуре, и то:

  1. изградњу, адаптацију или реконструкцију туристичких, угоститељских и других капацитета који доприносе развоју туристичке и угоститељске понуде,
  2. изградњу, адаптацију или реконструкцију туристичке и угоститељске инфраструктуре и супраструктуре,

3) унапређивање постојеће туристичке понуде, и то:

  1. финансирање активности из области туризма и угоститељства, као и сродних дјелатности који су кандидовани на међународним конкурсима,
  2. финансирање пројеката улагања у уређење и заштиту културног и природног насљеђа,

4) подстицање домаћег и рецептивног туризма, и то :

  1. 1. израда туристичких пакет-аранжмана или излета у Републику Српску, односно БиХ,
  2. организација и спровођење образовних програма и обука у туризму, семинара и

стручних радионица ради едукације кадрова у туризму и угоститељству,

5) финансирање пројеката из области туризма или других области сродних туризму, као што су: угоститељство, услужне дјелатности, културне, спортске и остале сродне дјелатности које се могу туристички валоризовати.

(3) Уредба, као и остала потребна документација у вези са Конкурсом доступна је на интернет страници Министарства: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/MTT/Pages/default.aspx  (Јавни конкурс за пројекте у туризму у 2020. години).

 

Члан 2.

Намјенска средства за развој туризма и угоститељства додјељују се у појединачном износу највише до 30.000,00 КМ.

 

Члан 3.

Право на финансирање пројеката из намјенских средстава  из члана 1. овог конкурса имају субјекти, oдносно корисници регистровани у Републици Српској и Брчко Дистрикту БиХ за обављање дјелатности туризма и угоститељства или са туризмом непосредно повезаних дјелатности, и то:

1) привредна друштва и предузетници,

2) физичка лица која пружају угоститељске услуге на селу, апартману, кући за одмор, односно соби за изнајмљивање,

3) удружења, невладине организације и остале непрофитне организације,

4) пољопривредне задруге,

5) јединице локалне самоуправе и туристичке организације града или општине, односно Међуопштинске туристичке организације и остале јавне установе и правна лица основана на нивоу јединице локалне самоуправе,

6) јавне установе и јавна предузећа које оснива Република.

 

Члан 4.

(1) Субјекти из члана 3. овог конкурса обавезни су да испуне опште и посебне услове за финансирање пројеката из намјенских средстава.

 

 

Члан 5.

(1) За учествовање на Конкурсу, субјекти из члана 3. овог конкурса дужни су да Министарству трговине и туризма доставе Пријаву за додјелу намјенских средстава на прописаном обрасцу за финансирање предложеног пројекта (у даљем тексту: пријава). Образац пријаве за додјелу намјенских средстава доступан је на интернет страници Министарства на начин како је то наведено у члану 1. став 3. овог конкурса.

(2) Уз пријаву достављају се докази којима подносилац пријаве доказује испуњеност општих услова за учествовање на конкурсу у складу са Уредбом, и то:

  1. овјерена копијa доказа о упису у регистар надлежног органа (орган јединице локалне самоуправе, регистарски суд, републички орган управе, Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге или други орган) зависно од облика организовања подносиоца пријаве. Датум издавања овог доказа не може бити старији од годину дана (1 година) од дана расписивања Конкурса у Службеном гласнику.
  2. 2. овјерена копија увјерења Пореске управе Републике Српске о измиреним пореским обавезама, не старије од 90 дана од дана расписивања Конкурса у Службеном гласнику.
  3. 3. копијa уговора или други доказ о отвореном жиро рачуну и
  4. 4. доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 20,00 КМ према тарифном броју 81. Закона о административним таксама („Службени гласник Републике Српске”, 100/11, 103/11 и 67/13), изузев за субјекте који су према члану 13. Закона о републичким таксама ослобођени плаћања  административне таксе. Субјекти који су ослобођени плаћања ове таксе, дужни су приложити доказ о основу ослобађања од исте.

 

Члан 6.

(1) Уколико подносилац пријаве захтијева финансирање, односно суфинансирање пројектних активности из члана 1. став 2. тачка 2. :”изградња туристичке инфраструктуре и туристичке супраструктуре”, поред документације из члана 5. Конкурса, дужан је да достави основ коришћења непокретности односно доказ о својини над непокретности.

(2) Подносилац пријаве може спроводити активности из става 1. овог члана само на непокретној имовини у сопственом власништву.

(3) Подносилац пријаве у обавези је да достави исправан и истинит доказ о својини над непокретности у виду земљишно-књижног извадка, посједовног листа или листа непокретности.

(4) Министарство може по службеној дужности од надлежних органа затражити провјеру достављене документације из члана 5.став 2. овог конкурса.

 

 

Члан 7.

(1) Пријава и пратећа документација достављају се у писаном облику.

(2) Изузетно, поједина документација (аудио, видео и графички прикази и документи) може се доставити у електронском облику на преносном медију као што је CD, DVD, USB.

 

Члан 8.

(1) Поступак оцјене испуњености формално-правних услова за учествовање на Конкурсу и  вредновања пројектних приједлога извршиће Комисија за спровођење поступка додјеле намјенских средстава за развој туризма у складу са чланом  8.  Уредбе.

(2) Критерији за финансирање пројеката из намјенских средстава за развој туризма прописани су у члану 91.  Закона о туризму, а разрађени у чл. 9. и 10. Уредбе.

(3) У складу са одредбама члана 15. Уредбе сви корисници средстава дужни су у прописаним роковима извршити правдање утрошених намјенских средстава на прописаном обрасцу (Извјештај о утрошку финансијских средстава) уз обавезну доставу копије/копија фактура као и извод из банке за уплату преко рачуна односно копија уплатнице/уплатница за уплату преко рачуна у банци.

 

Члан 9.

(1) Конкурс ће се објавити у дневном листу “Глас Српске”, у “Службеном гласнику Републике Српске” и  на интернет страници Министарства.

(2) Рок за подношење Пријаве за додјелу намјенских средстава на Конкурс је 14.08.2020. године.

(3) Пријава са пратећом документацијом доставља се на адресу: “Влада Републике Српске, Министарство трговине и туризма – Комисија за спровођење поступка додјеле намјенских средстава за развој туризма”, Трг Републике Српске број 1, 78 000 Бања Лука или непосредно на Централни протокол Владе Републике Српске, односно на протокол Министарства трговине и туризма у коверти, са обавезном назнаком “Јавни конкурс за туризам у 2020. години”.

(4) Недопуштене, непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

(5) Све додатне информације у вези са Конкурсом могу се добити у Министарству трговине и туризма, сваким радним даном од 08.00 до 15.00 часова, позивом на тел: 051/338-777.