RAIS baner

 

CULINARY TRAIL

Opšti cilj projekta

Uspostavljanje dugoročno strateške promjene u zaštiti, revalorizaciji i marketingu etničkog kulinarskog nasljeđa, posebno u udaljenim i ugroženim područjima Dunavskog regiona.

 

Ciljevi projekta

 • dokumentovati, digitalizovati i štititi raznovrsnu kulinarsku baštinu u Podunavlju s fokusom na udaljene regije koje su u riziku od siromaštva;
 • razvoj poslovnog modela za revitalizaciju etničke i lokalne kulinarske baštine u udaljenim i ugroženim regijama;
 • razvoj platforme za unapređenje saradnje između destinacija, usluga, proizvoda i zainteresovanih strana u sektoru kulinarskog turizma.

 

Rezultati projekta

 • prikupljanje podataka za izradu digitalnog kataloga kulinarskoga naslijeđa;
 • razvijanje transnacionalne kulinarske staze sa nekoliko transnacionalnih staza koje obuhvataju Dunavski region;
 • uspostavljanje zajedničkih centara za obuku;
 • izrada strategije za održivi turizam.

 

Ciljne grupe

 • interesne grupe uključujući NVO
 • lokalna, regionalna i nacionalna javna vlast
 • sektorske agencije
 • mala i srednja preduzeća, Organizacije za podršku biznisu
 • akademske i istraživačke institucije, edukacijski centri i škole

 

BosanskiEnglishDeutsch