Општина Источна Илиџа расписује Јавни позив за унапређивање пољопривредне производње за 2020. годину.

Право за добијање неповратних средстава имају:

 • физичка лица са пребивалиштем на општини Источна Илиџа која се баве пољопривредном производњом на општини Источна Илиџа.

Сви заинтересовани корисници морају да благовремено поднесу пријаву и испуне услове из Плана подстицаја што се утврђује записником Комисије. 

Додјела неповратних новчаних средстава вршиће се за:

 1. производња поврћа у заштићеним просторима

додјела неповратних новчаних средства додјељиваће се у висини фискалних рачуна а максимално:

 • 400,00 КМ за куповину пластеника површине 50 м2
 • 800,00 КМ за куповину пластеника површине 100 м2.

2. набавку пољопривредне механизације и опреме

 • подстицајна средства за набавку нове пољопривредне механизације односно опреме утврђују се у висини до 40 % од инвестираних средстава и не могу бити већа од 2.000,00 КМ. 

3. подизање засада дрвенастог воћа (додјела ће се вршити преко изабраног  добављача)

 • 80 садница по дунуму за јабуку, крушку, шљиву, вишњу, трешњу;
 • 70 садница по дунуму за лијеску;
 • 40 садница по дунуму за орах.

4. субвенцију за продато јагодичасто воће (јагоде, малине, купине, боровнице и ароније)

 • Малине 0,30 км/кг
 • Јагоде 0,15 км/кг
 • Купине 0,10 км/кг
 • Боровнице 0,30 км/кг
 • Ароније 0,20 км/кг

5. производњу меркантилног кромпира

–     за 1 000 м2  кромпира 200,00 КМ (максимално  200 кг/дунум).

 1. за развој сточарства

–     за остављено једно ново музно грло 1000,00 КМ.

 1. подстицај за развој пчеларства (куповина нових друштава)

      –     максимална средства по једном кориснику  су 200,00 КМ

 1.      подстицај за произодњу конзумних јаја

            4,00 КМ по једној коки-носиљи

 1. Набавка садног материјала за социјално угрожене категорије

Уз пријаву за подстицаје приложити:

 • План развоја пољопривредне производње;
 • ЦИПС-ова пријава подносиоца захтјева;
 • Доказ о власништву земљишта или уговор о закупу земљишта;

(ако земљиште није на подносиоцу захтјева већ на неком од осталих чланова домаћинства

потребно је приложити кућну листу о заједничком домаћинству);

 • Фискални рачун о набављеном репроматеријалу, механизацији (опреми) у 2020. години уз потписану овјерену фактуру која гласи на име подносиоца захтјева или купопродајни уговор (осим за мјере 3 и 9);
 • Изјаву да купљену механизацију (опрему и музне краве) неће отуђити у наредне три године, као и да дозвољава редовну контролу и надзор Комисије за додјелу и контролу неповратних средстава за развој пољопривреде (само за мјере 2 и 6);
 • Потврду од стране ветеринарске установе о здравственом стању на којој ће бити наведен и број пиленки (само за мјеру 8)
 • Робно-аналитичка картица или документ евиденције дневног откупа производа на којем је назначена количина и вријеме откупљене робе (само за мјеру број 4);
 • Доказ о измиреним пореским обавезама за 2019. годину (порез на непокретности-копија уплатнице);
 • Копија картице текућег рачуна.

Пријаве са потребном документацијом доставити на протокол Општине или путем поште на сљедећу адресу:

Општина Источна Илиџа

Војводе Радомира Путника број 2

71123 Источно Сарајево

Са назнаком „За јавни позив“

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Јавни позив остаје отворен до истека планираних средстава,  а биће објављен у дневном листу, на Web страници Општине и огласној табли Општине.

Напомена: У случају великог броја заинтересованих корисника планирана средства по кориснику могу бити мања од наведених у Плану, а све у циљу реализовања свих примљених захтјева.

Образце за пријављивање можете наћи на web странци Општине Источна Илиџа www.istocnailidza.net, у Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности општине Источна Илиџа канцеларија 14 и 15 или у шалтер сали Општине.

Износ подстицаја по једном домаћинству не може бити већи од 2.000,00 КМ.

Приликом додјеле подстицајних средстава под једнаким условима предност ће имати пољопривредни произвођачи – чланови породица погинулих бораца, РВИ и демобилисаних бораца ВРС, цивилне жртве рата.

Ако се планирана средства не буду једнако трошила, средства ће се преливати по потреби и на тај начин  рационално искориштавати.

Напомена: Право на подстицај неће имати они пољопривредни произвођачи који имају неизмирених обавеза према општини Источна Илиџа.

За све додатне информације контакт телефон je 057/316-026.

Захтјеве и план развоја пољопривредне производње производње можете преузети овдје:

Захтјев за пластенике

Захтјев за подстицај производње кромпира

Захтјев за пчеларство

Захтјев за субвенцију производње јагодичастог воћа

Захтјев за суфинанисрање куповине механизације и опреме

Захтјев за додјелу садница дрвенастог воћа

Захтјев за додјелу новчаних средстава (краве-теле)

Захтјев (коке носиље)

ПЛАН развоја пољопривредне производње