Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BIH objavilo je javne pozive za dodjelu grant sredstava za nevladine organizacije.

U budžetu Ministarstva za 2020. godinu grant sredstva osigurana u Zakonu o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu u iznosu od 2.406.000,00 KM raspoređuju se na slijedeći način:

r/b Tekući grantovi Naziv granta Iznos
1 Transferi drugim nivoima vlasti Grant sredstva za stambeno zbrinjavanje Roma 1.000.000,00 KM
2 Transferi drugim nivoima vlasti Grant sredstva za zapošljavanje  Roma 600.000,00 KM
3 Transferi drugim nivoima vlasti Grant sredstva za zdravstvenu zaštitu  Roma 302.000,00KM
4 Transferi drugim nivoima vlasti Grant sredstva za obrazovanje Roma 48.000,00 KM
5 Transferi drugim nivoima vlasti Grant podrške jedinicama lokalne samouprave za implementaciju Politike o saradnji sa iseljeništvom 100.000,00 KM
6 Grantovi neprofitnim organizacijama Podrška organizacijama osoba sa invaliditetom 66.000,00 KM
7 Grantovi neprofitnim organizacijama Grant podrške udruženjima nacionalnih manjina 130.000,00 KM
8 Grantovi neprofitnim organizacijama Grant udruženjima porodica nestalih osoba u Bosni i Hercegovini 40.000,00 KM
9 Grantovi neprofitnim organizacijama Grant organizacijama za ljudska prava u svrhu promocije ljudskih prava u Bosni i Hercegovini 50.000,00 KM
10 Grantovi neprofitnim organizacijama Grantovi za aktivnosti prema iseljeništvu 10.000,00 KM
11 Grantovi neprofitnim organizacijama Grantovi NVO uključenih u zaštitu trgovine ljudima 60.000,00 KM

 

Detaljnije o objavljenim javnim pozivima prema gore navedenoj tabeli pogledati OVDJE.