Razvojna agencija Republike Srpske u okviru projekta „Prihvatanje neuspjeha da bi se olakšalo pružanje „druge šanse“ preduzetnicima u Dunavskoj regiji“ – DanubeChance2.0 koji je sufinansiran iz fondova Evropske unije (ERFD, IPA, ENI) u okviru Dunavskog transnacionalnog programa 2014-2020 raspisuje:

Javni poziv

za pružanje mentoring usluga mikro i  malim preduzećima i samostalnim preduzetnicima čije je poslovanje pogođeno pandemijom virusa korona (Covid-19)

Cilј pružanja mentoring usluga je unapređenje poslovanja i ponovno pokretanje poslovnih aktivnosti mikro, malih preduzeća i samostalnih preduzetnika čije je poslovanje pogođeno pandemijom virusa korona (Covid-19).

Mentoring usluge predstavlјaju savjetodavnu nefinansijsku podršku mikro, malim preduzećima i samostalnim preduzetnicima u različitim oblastima poslovanja sa cilјem uklanjanja određenih prepreka u poslovanju.

Mentoring usluge pružaće mentori koristeći znanje, vještine i kompetencije stečeno radom na projektu DanubeChance 2.0 i metodologiju razvijenu u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA).

SADRŽAJ MENTORING USLUGA

Mentoring usluge će obuhvatiti:

 • Savjetovanje preduzetnika o kvalitetnom donošenju poslovnih odluka;
 • Savjetovanje preduzetnika u vezi sa poslovnim izazovima;
 • Savjetovanje preduzetnika pri ponovnom pokretanju poslovnih aktivnosti.

Sadržaj mentoring usluga:

 • (Samo)prepoznavanje i (samo)procjena parametara poslovanja;
 • Individualni pregled poslovne situacije sa mentorom i identifikacija poslovnih potreba;
 • Savjetodavna orijentacija za naredne poslovne korake.

Sadržaj specijalističkog mentoringa:

 • Savjetovanje iz oblasti poslovnog planiranja, sa osvrtom na lekcije naučene iz prethodnog iskustva;
 • Savjetovanju kod promjene poslovnog modela;
 • Savjetovanje iz oblasti marketinga (uspostavlјanje novih kanala prodaje i uvođenje novih proizvoda/usluga);
 • Savjetovanje i koordinacija za pristupanje fondovima, novim tehnologijama i konsultantskim uslugama kako bi se podstakao razvoj i unapređenje poslovanja.

Osnovni princip mentoring usluga je visokokvalitetna stručnost, profesionalna etika i doslјedno poštovanje povjerlјivosti svih korporativnih podataka.

USLOVI ZA UČEŠĆE

Na Javni poziv se mogu prijaviti:

 • Mikro i mala preduzeća i samostalni preduzetnici koji se suočavaju sa poslovnim izazovima tokom i nakon pandemije virusa korona (Covid-19);
 • Mikro i mala preduzeća i samostalni preduzetnici koji žele restruktuirati svoje poslovanje/ponovo pokrenuti poslovnu djelatnost;
 • Registrovani su na teritoriji Republike Srpske;
 • Ne obavlјaju djelatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

Izbor korisnika mentoring usluge biće izvršen prema slјedećim kriterijumima:

 • Inovativnost poslovne ideje,
 • Mogućnost za ponovno pokretanje posla,
 • Nivo motivacije i spremnost za saradnju.

TRAJANјE

Razvojna agencija Republike Srpske će pružati usluge mentoringa u periodu od 01.08.2021. godine do 30.11.2021. godine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA I NAČIN PRIJAVLjIVANјA

Obrazac za prijavu se šalјe na imejl: info@rars-msp.org najkasnije do 02. jula 2021. godine sa naznakom „Prijava na Javni poziv za pružanje mentoring usluga“.

Obrazac za prijavu možete preuzeti OVDJE.