Predmet javnog poziva je dodjela novčanih sredstava za podsticanje ulaganja u investicione projekte, planiranih u Budžetu Republike Srpske za 2021. godinu na poziciji 415200 – Tekući grant – Podrška razvoju privrede i pobolјšanja efikasnosti poslovanja i uvođenja novih tehnologija.

Pravo na podsticaj imaju privredni subjekti, a pravo se ostvaruje na osnovu projekta privrednog subjekta, koji za predmet može imati:

  1. nabavku savremenih tehnologija i opreme, koja se odnosi na uvođenje nove ili značajno pobolјšane postojeće tehnologije ili nabavku nove ili korišćene opreme koja nije starija od 12 godina
  2. razvoj i inovaciju koja podrazumijeva razvoj novih ili značajno pobolјšanje postojećih proizvoda, materijala i proizvodnih procesa.

Podsticaji se odobravaju za sufinansiranje dijela prihvatlјivih plaćanja, koja privredni subjekt ima na realizaciji projekta. Opravdana ulaganja predstavlјaju investiciju privrednog subjekta koja se može prepoznati i prihvatiti da je učinjena s cilјem realizacije aktivnosti iz projekta isklјučivo tokom njegovog trajanja. Prihvatlјiva plaćanja predstavlјaju dio opravdanih ulaganja koje se odnose na aktivnosti koje je privredni subjekt realizovao od 8. februara 2021. godine.

Privredni subjekt na javni poziv može prijaviti projekat koji je započeo u toku 2021. godine i okončava se najkasnije u roku od šest mjeseci od zaklјučivanja ugovora o dodjeli podsticaja. Prema stepenu realizacije projekat može biti: – projekat u toku realizacije, koji podrazumijeva da su projektne aktivnosti počele, ali nisu završene do dana podnošenja prijave na javni poziv, – novi projekat, koji podrazumijeva da projektne aktivnosti nisu počele do dana podnošenja prijave na javni poziv.

Privredni subjekt na javni poziv može dostaviti samo jedan projekat, s tim da svaku stranu projekta obavezno potpisuje i pečatom ovjerava lice ovlašćeno za zastupanje privrednog subjekta.

Od ukupnog iznosa sredstava najmanje 25% sredstava odobrava se i dodjelјuje privrednim subjektima koji zapošlјavaju do 50 radnika ili koji su ostvarili poslovni prihod u 2020. godini do 3.000.000,00 KM.

Ukupan iznos sredstava po javnom pozivu iznosi 4.000.000 KM.

Javni poziv objavlјuje se u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na internet stranici Ministarstva privrede i preduzetništva i ostaje otvoren 30 dana od dana objavlјivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom slati putem pošte na adresu: Ministarstvo privrede i preduzetništva, Trg Republike Srpske br. 1, 78 000 Banja Luka, sa naznakom: „Komisija za sprovođenje postupka dodjele podsticaja za direktna ulaganja – NE OTVARATI“. Neblagovremene, nedopuštene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Dodatne informacije mogu se dobiti na tel: 051/338-376 ili e-mail: javni.poziv@mpp.vladars.net.

Dodatne informacije o Javnom pozivu kao i potrebnu dokumentaciju za apliciranje možete pogledati i preuzeti OVDJE.