Projekat unapređenja efikasnosti lokalnih usluga u Bosni i Hercegovini (PIPLS) upućuje poziv jedinicama lokalne samouprave (JLS) u Bosni i Hercegovini (BiH) da se prijave za učešće u njegovoj implementaciji.

PIPLS projekat ima za cilj unaprijediti pristup ključnim javnim uslugama kroz bolje upravljanje i povećanje ulaganja u lokalnu infrastrukturu. Projekat je trogodišnja inicijativa (2021.-2023.) koju primarno finansira Vlada Kraljevine Švedske,  a  provodi ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u saradnji sa Ministarstvom finansija Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvom finansija Republike Srpske, Uredom za razvoj i europske integracije Posavskog kantona, Uredom koordinatora za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine i dva saveza opština/općina i gradova.

Tematske oblasti koje PIPLS projekat pokriva podjeljene su na tri komponente:

Komponenta 1: Pomoć JLS u uspostavi sistema za strateško upravljanje javnom imovinom, što uključuje niz intervencija (transparentno knjiženje, unapređenje vještina uposlenih, definisanje politika i pravilnika za upravljanje imovinom na lokalnom nivou, komunikaciju sa donosiocima odluka na višim nivoima vlasti itd. ).

Komponenta 2: Saradnja sa JLS u cilju optimiziranja javne potrošnje i ulaganja u kapitalne investicije i usluge definirane u razvojnim strategijama, unapređenje interne kontrole te unapređenje praksi i procedura za javne nabavke.

Komponenta 3: Konkretne intervencije u cilju unapređenja javnih usluga uz prakse i sredstva mobilizirana kroz prve dvije komponente. Dodjela bespovratnih sredstava JLS sa najboljim učinkom radi provedbe prioritetnih intervencija identifikovanih razvojnim strategijama.

Putem ovog poziva na podnošenje prijava, PIPLS projekat će odabrati 15 partnerskih JLS u BiH kojima će se pružiti tehnička podrška pri uspostavljanju sistema za strateško upravljanje javnom imovinom, podrška u cilju optimiziranja javne potrošnje i povećanja ulaganja u kapitalne investicije i usluge definisane u razvojnim strategijama, unapređenja interne kontrole te praksi i procedura za javne nabavke te konkretna intervencija u cilju unapređenja javnih usluga.

Način podnošenja prijave

Pozivaju se sve zainteresovane jedinice lokalne samouprave u BiH, koje zadovoljavaju preduslove poziva, da učestvuju u otvorenom i konkurentnom procesu odabira partnerskih jedinica lokalne samouprave za projekat PIPLS.

Mole se jedinice lokalne samouprave, koje se prijavljuju na poziv, da dostave sve obavezne dokumente za prijavu, onako kako je to pojedinačno naglašeno u Javnom pozivu sa Smjernicama za podnosioce prijava. Jedinice lokalne samouprave svoje prijave na učešće i dodatne dokumente treba da dostave u jednom štampanom primjerku i jednom primjerku u elektronskoj formi (USB), putem preporučene pošte, privatne poštanske usluge ili lično na sljedeću adresu:

Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH)

PIPLS projekat

UN House, Zmaja od Bosne bb

71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Sve prijave za učešće, u skladu sa ovim Pozivom i Smjernicama, trebaju biti dostavljene najkasnije do 22. februara 2021. godine (ponedeljak), do 16:00 satiPrijave za učešće podnešene na druge načine (npr. faks ili email) neće biti uzete u razmatranje.

Dodatne informacije i elektronske verzije Javnog poziva sa Smjernicama, te pripadajućih prijavnih dokumenata, su dostupne na sljedećoj web stranici: www.ba.undp.org

Info dan, tokom kojeg će zainteresovani moći dobiti dodatne informacije i pojašnjenja vezana za uslove javnog poziva, će biti organizovani putem Zoom platforme, 15. februara 2021. godine. Link za Zoom platformu će biti postavljen na web stranici UNDP-a u okviru objave ovog javnog poziva.