Na osnovu Programa rada sa finansijskim planom za 2021. godinu, Razvojna agencija Republike Srpske u okviru aktivnosti Evropske mreže preduzetništva, raspisuje:

Javni poziv za pružanje obuke u oblasti kontrolinga na području Republike Srpske

Kontroling je vodeća njemačka metodologija upravlјanja preduzećem kojom se prikuplјaju poslovne informacije neophodne rukovodiocima za donošenje kvalitetnih poslovnih odluka (izrada budžeta, strateško planiranje, obračun troškova i učinaka, interno informisanje i izvještavanje, planiranje investiranja i dezinvestiranja, analiziranje poslovanja preduzeća, uvođenja elektronske obrade podataka, posebna istraživanja i sl.).

Cilј obuke je da polaznici steknu osnovna znanja iz oblasti kontrolinga i ovladaju alatima i tehnikama koje će praktično primjeniti u svom radu i u radu preduzeća.

Obuka će obuhvatiti slјedeće oblasti:

 • Kolbov ciklus učenja,
 • Fasilitacija,
 • Dizajniranje obuke trenera,
 • Osnove kontrolinga,
 • Specifični alati kontrolinga,
 • Životni ciklus proizvoda,
 • Analiza konkurencije,
 • Benchmarking šabloni,
 • Spoznaja slabosti preduzeća,
 • BCG matrica,
 • ABC analiza,
 • Izrada „onePage“ izvještaja,
 • Upravlјanje izvještajima,
 • Generisanje izvještaja iz eksela,
 • Upravlјanje radnim timovima.

Obuka obuhvata teorijski i praktični dio.

USLOVI ZA PRIJAVU

 • Završen fakultet društvenog smjera (poželјno ekonomski fakultet), ili fakultet tehničkog smjera,
 • Poznavanje procesa u preduzeću (proizvodni, podržavajući, kontrolni ili mjerni procesi),
 • Poznavanje finansija i planiranja poslovanja na godišnjem nivou,
 • Poželјno predznanje iz konsultantskog ili trenerskog posla (kandidati koji ispunjavaju ovaj uslov imaće prednost),
 • Popunjena Izjava o pristanku preduzeća u kojem će se praktično provoditi stečena znanja.
 • Popunjen Upitnik o analizi potreba za poslovnom funkcijom kontrolinga u preduzeću.

Agencija će odbaciti prijavu ukoliko tokom procesa ocjene i selekcije utvrdi da je Podnosilac prijave:

 • u sukobu interesa,
 • dao lažne informacije.

POTREBNA DOKUMENTACIJA                                         

Podnosilac prijave dostavlјa slјedeća dokumenta:

 1. popunjenu prijavu,
 2. biografiju na srpskom jeziku,
 3. dokaz o završenom fakultetu (ovjerena kopija diplome),
 4. potvrde ili drugi dokazi o završenom konsultantskom/trenerskom poslu,
 5. izjava o pristanku preduzeća da će biti partner u uvođenju kontrolinga.
 6. upitnik o analizi potreba za poslovnom funkcijom kontrolinga u preduzeću

Agencija zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave.

NAČIN PRIJAVLjIVANјA

Prijavu sa pratećom dokumentacijom potrebno je dostaviti najkasnije do 11.06.2021. godine, putem elektronske pošte, skeniranu u PDF formatu, na imejl adresu: een@rars-msp.org, sa naznakom: Prijava na Javni poziv za pružanje obuke u oblasti kontrolinga na području Republike Srpske.

Za detalјnije informacije možete se obratiti Agenciji na elektronsku adresu: een@rars-msp.org ili na broj telefona: 051/222-120.

TROŠKOVI OBUKE

Troškove obuke snosi Agencija, dok će troškove smještaja i prevoza snositi polaznik obuke. Agencija će sa izabranim kandidatima sklopiti sporazum o provođenju obuke, a sa predloženim preduzećima ugovor o pružanju usluga kontrolinga. Ove usluge su za preduzeće besplatne.

TERMINI ODRŽAVANјA OBUKE

Obuke će se održavati u Istočnom Sarajevu od juna do novembra mjeseca 2021. godine. Obuke počinju u 10.00 časova, a završavaju se u 16.00 časova. Krajnji rok za završetak obuke je 30.11.2021. godine.

Detaljnije informacije o Pozivu kao i potrebnu dokumentaciju/priloge možete preuzeti OVDJE.