U okviru projekta  „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II“ (LEP II- Local employment partnerships), Međunarodna organizacija rada (MOR) je 27. maja 2024. godine organizovala događaj objedinjavanja znanja Podsticanje prosperiteta: „Saradnjom ka smanjenju neuravnoteženosti na tržištu rada“ kojem su prisustvovali predstavnici Gradska razvojne agencije Istočno Sarajevo. Ovom prilikom RAIS-u je dodijeljen Certifikat za odobrena sredstva u okviru projekta LEP II.

             

Cilj događaja bio je da učesnicima ponudi sveobuhvatno razumijevanje lokalnih partnerstava za zapošljavanje (LPZ) kao održivih okvira tržišta rada vođenih partnerstvom na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini. Tom prilikom razmijenjena su iskustva o pokretačima teritorijalnog razvoja zapošljavanja, predstavljeni su rezultati i postignuća 20 LPZ-ova koji su finansirani u okviru druge faze projekta. Takođe je predstavljeno 6 novih LPZ-ova koji će početi sa provođenjem intervencija u zapošljavanju u junu 2024. godine.

              

Šest novih Lokalnih partnerstava za zapošljavanje će u narednom periodu realizovati obuke za tržište rada i preduzetništvo, te posredovati u zapošljavanju nezaposlenih koji se nalaze na evidenciji službi za zapošljavanje u partnerskim opštinama/gradovima. Do kraja 2025. godine, kroz projekte svih 6 LPZ-ova,  očekuje se da će najmanje 360 osoba učestvovati u obukama za tržište rada, dok će 240 imati priliku da  pohađaju obuku MOR -a Započni i unaprijedi svoj posao. Ova podrška partnerstava bi u konačnici trebala osigurati zapošljavanje za preko 260 osoba.

              

U okviru pomenutog projekta Međunarodna organizacija rada (MOR) je zahvaljući podršci Evropske unije objavila drugi poziv za  Lokalna partnerstva za zapošljavanje (LPZ) u oktobru prošle godine u iznosu od dodatna 2 miliona EUR-a. Cilj projekta je da osigura kreiranje i provođenje programa aktivacije i integracije nezaposlenih osoba u lokalna tržišta rada od strane lokalnih partnerstava. Evaluacijski odbor je detaljnom analizom, u skladu sa kriterijumima objavljenim u Pozivu za aplikante, ocijenio pristigle aplikacije na osnovu čega je formirana rang lista od 6 prvoplasiranih aplikanata, među kojima je i Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo – RAIS. Slijedom događaja MOR je u prethodnom periodu posjetila 6 prvoplasiranih aplikanata te provela verifikaciju predloženih projektnih prijedloga i procjenu kapaciteta partnerstava za provođenje projektnih aktivnosti.